ក្រាំព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក ខេត្តត្រាវិញ

- អ្នកទទួលបន្ទុកផ្ទាល់៖ លោក ង្វៀងវ៉ាំនក្វៀន អនុប្រធានគណៈនិពន្ធ និងជាប្រធានការិយាល័យនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ។

- ស្ថាប័នទទួលបន្ទុកប្រចាំការ៖ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យា - សារព័ត៌មានជាផ្លូវការ។

- អាសយដ្ឋាន៖ លេខ ១ វិថី ១៩ ឧសភា សង្កាត់ទី ១ ទីក្រុងត្រាវិញ ខេត្តត្រាវិញ។

- ទូរសព្ទលេខ៖ 02943851917

- អ៊ីមែល៖ webmaster@travinh.gov.vn; congthongtindientutv@gmail.com

សូមភ្ជាប់មកជាមួយប្រភព www.travinh.gov.vn នៅពេលប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានពីគេទំព័រនេះ។

ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340