សន្និបាតស្តីពីការងារគាំទ្រចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ក្រសួងមហាផ្ទៃការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ ចាត់តាំងសន្និបាតស្តីពីការងារគាំទ្រចំពោះព្រះពុទ្ធសានាថេវាទខ្មែរ។
anh tin bai

អធិបតីអង្គប្រជុំ។

រួមធ្វើធិបតីអង្គសន្និបាមានមមិត្ត វ៉ូវចៀនថាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ មមិត្ត ដូរវ៉ាំនភឺយ អនុប្រធានគណៈប្រជានាមជ្ឈិម មមិត្ត វ៉ូវហ្វាបាក់ ប្រធានគណៈធម្មការមជ្ឈិម មមិត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ។

ចូលរួមសន្និបាតនៅមានតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាក្រសួង ផ្នែកមជ្ឈិម ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាខេត្ត ទីក្រុងនៅភាគខាងត្បូងមានកម្មភាពព្រះពុទ្ធសានាថេវាទខ្មែរ និងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័ននៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្តត្រាវិញ។

anh tin bai

មមិត្ត វ៉ូវហ្វាយបាក់ ប្រធានគណៈធម្មការនៃរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍នៅអង្គសន្និបាត។

នៅអង្គសន្និបាត បណ្តាតំណាង និងក្រសួងមហាផ្ទៃបានពិភាគ្សា និងវាយតម្លៃពីការងារចំពោះព្រះពុទ្ធសានាថេវាទខ្មែរនារយៈកាលកន្លងទៅដូចជា៖ ការងារបណ្តុះបណ្តាល បំពាក់បំប៉នដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរ ការងារគាំទ្រកសាងវិជ្ជាស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនាថេវាទខ្មែរ និងការទទួលស្គាល់វត្តអារាមខ្មែរ និងព្រះសង្ឃមានស្នាប្រហត្ថក្នុងការកសាងនិងការពារមាតុភូមិ។ល។៕

anh tin bai

តំណាងមន្ទីរហាផ្ទៃខេត្តវិញឡុងថ្លែងយោបល់ពិភាគ្សានៅអង្គសន្និបាត។

anh tin bai

មិត្ត ឡេវ៉ាំងតិញ ប្រធានគណៈធម្មការខេត្ត ថ្លែងយោបល់ពិភាគ្សានៅអង្គសន្និបាត។

anh tin bai

មមិត្ត ដូវ៉ាំងភឺយ អនុប្រធានគណៈប្រជានាមជ្ឈិម ថ្លែងយោបល់នៅអង្គសន្និបាត។

anh tin bai

មមិត្ត វ៉ូវចៀនថាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃ ន្និដ្ឋានអង្គសន្និបាត។

anh tin bai

តំណាងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅអង្គសន្និបាត។

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293341