ត្រាវិញយកមតិទំនុកចិត្តប្រជាជនពីការសម្រេចភារកិច្ចកសាងខេត្តជនបទថ្មី
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត ចាត់តាំងសន្និបាតដំណើរការយកមតិទំនុកចិត្ត របស់ប្រជាជនអំពីការទទួលស្គាល់ខេត្តត្រាវិញសម្រេចភារកិច្ចកសាងជនបទថ្មីឆ្នាំ ២០២៤
anh tin bai

អធិបតី អង្គ ប្រ ជុំ។

អញ្ជើញ ចូលរួម សន្និបាតមាន មមិត្ត ង្វៀង វ៉ាំង ត្រៀក សមា ជិកគណៈ អចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធាន គណៈកម្មាធិការ រណ សិរ្សមាតុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត  មមិត្ត ង្វៀង ទ្រុង ហ្វាង  មាជិក គណៈប្រតិបត្តិការបក្ស ខេត្ត អនុ ប្រធាន គណៈ កម្មាធិការប្រ ជាជនខេត្ត បណ្តា អនុប្រ ធាន គណៈកម្មាធិការ រណ សិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត  ផាមត្វៀកកឿង ង្វៀង ធីត្វឹងថាញ់ ថ្នាក់ ដឹក នាំបណ្តា គណៈ ផ្នែក អង្គការមហា ជនខេត្ត និងបណ្តាតំ ណាងជាថ្នាក់ដឹក នាំគណៈកម្មា ធិ ការប្រ ជា ជន គណៈកម្មាធិការរណ សិរ្សមាតុ ភូមិវៀត ណាម នៃស្រុក ទី ផ្សាររួម ខេត្ត ទីក្រុង និង បណ្តា ឃុំ ប្រ ធាន គណៈកម្ម ការរណ សិរ្សនៃ ភូមិ ទាំង ១២២ ចំ ណុះ ឃុំទាំង៣១ នៅ លើភូមិ សាស្រ្ត ខេត្ត។

anh tin bai

មមិត្ត ង្វៀងវ៉ាំងទ្រៀក ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត ថ្លែងយោបល់អង្គប្រជុំ។

 ថ្លែងយោបល់បើកសន្និបាត មមិត្ត ង្វៀងវ៉ាំងទ្រៀក ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តបានឲ្យដឹង៖ ការយកមតិទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនគឺដើម្បីបង្ហាញតួនាទីសំខាន់របស់ប្រជាជនក្នុងការកសាងជនបទថ្មី លើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិ និងបណ្តាអង្គការជាសមាជិកក្នុងការទទួលស្គាល់ ប្រកាសលទ្ធផលសាងជនបទថ្មីរបស់ខេត្ត។

អា ស្រ័យហេតុនោះ លោក ស្នើ ថា ការចាត់ តាំងយក មតិយោ បល់ ត្រូវ ធា នា ត្យានុ ម័ត ត្រឹម ត្រូវ ជាក់ស្តែង និង ត្រូវបានរណ សិរ្សមាតុ ភូមិវៀត ណាមនៅ គ្រប់ លំ ដាប់ ថ្នាក់ធ្វើ ធិ បតី អនុវត្ត ដាច់ ដោយ ឡែក  ត្រូវ ចាត់កម្មាភិ បាលរណសិរ្ស និង បណ្តាអង្គ ការ មា ជិកចែកសន្លឹក ឆ្នោតនិងយកមតិដោយ ផ្ទាល់នៅ តាម គ្រួ សារ មិន បោះ ឆ្នោតជំ នួសប្រ ជា ជន ដោយ ខ្លួប ឯង ឡើយ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃ គណៈកម្មាធិការ រណ សិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមបណ្តា ស្រុក និងឃុំត្រួត ពិ និត្យ ជា ប្រ ចាំ នូវការ ងារចាត់ តាំង យក មតិ ទំនុកចិត្ត ពិសេស គឺចំ ពោះ អ្នកដែលទៅ ប្រមូលមតិដោយ ផ្ទាល់ បន្ទាប់ ពីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតពី ភូមិ ឃុំផ្ញើ ឡើង ត្រូវពិនិត្យ ពិនិត្យ ឡើងវិញមុនពេលបូក សរុបរាយការណ៍លទ្ធផល។

anh tin bai

មមិត្ត ហ្វិញគីមញ៉ឹន នាយករងមន្ទីរកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ របាយការណ៍សង្ខេបពីលទ្ធផលនុវត្តកសាងជនបទថ្មីដល់ឆ្នាំ ២០២៤របស់ខេត្ត។

របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផល នៃ ការអនុវត្ត  សាងជន បទ ថ្មីរ បស់ ខេត្ត រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០២៤ លោកហ្វិញគីម ញ៉ឹន  នា យក រង មន្ទីរកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង ជា  នុប្រធានកា រិយាល័យសម្របសម្រួលជនបទថ្មីខេត្ត បានឲ្យ ដឹង៖ គិត មក ដល់ ពេលនេះខេត្តទាំងមូល មានឃុំចំនួន ៨៥/៨៥ សម្រេចបានលក្ខ ឋានជន បទ ថ្មី មានឃុំ ចំ នួន ៥១/៨៥សម្រេចបាន ជនបទថ្មីលើក កម្ពស់  ឃុំជន បទថ្មីខ្នាត គំ រូ / ស្រុក ទី ផ្សាររួម ខេត្ត ទី ក្រុងបាន ទទួល ស្គាល់សម្រេចលក្ខ ឋាន ជន បទ ថ្មីលើក កម្ពស់ ខេត្តសម្រេច ជា សា វន្តបាន/ សម្ប ទានៃកសាង ខេត្ត ជន បទ ថ្មី។

anh tin bai

ទិដ្ឋភាពអង្គប្រជុំ។

នៅ អង្គសន្និ បាត តំ ណាងគ្រប់ រូប បានណែ នាំអំ ពីខ្លឹម សារ វិ ធី សាស្រ្ត ដំ ណើរការ ទម្រង់គំរូ ប្រមូល មតិពី ភាពពេញ ចិត្តរបស់ប្រ ជាជន អំពីលើ ទ្ធផល នៃ ការកសាង ខេត្ត សម្រេចភារកិច្ច កសាង ជនបទ ថ្មី ឆ្នាំ ២០២៤។

យោង តាម នោះ ការប្រមូល មតិ នឹង បាន អនុ វត្តទៅ តាមទម្រង់ចែកសន្លឹក ឆ្នោត ប្រ មូល មតិ ផ្ទាល់នៅ តាម គ្រួ សារ និងរៀប ចំប្រ ជុំប្រ ជាជន ចែក សន្លឹក ឆ្នោតនិងសុំយោ បល់ទំនុកចិត្ត ពីតំ ណាង គ្រួ សារ។ រៀប ចំ ប្រ មូល មតិ ពី បណ្តា គ្រួ សារនៅភូមិចំ នួន ១២២ ចំ ណុះ ឃុំ ទាំង៣១ នៅលើភូមិ សាស្រ្ត ខេត្ត (មិនប្រ មូល មតិចំ ពោះសង្កាត់ ទី ប្រ ជុំ ជន) រយៈ ពេលប្រ មូល មតិចាប់ តាំងពីថ្ងៃ ទី ខែ កក្ក ដា ដល់ ថ្ងៃ ទី ២៩ ខែកក្ក ដា ឆ្នាំ ២០២៤ (ចាប់ តាំង ពីប្រ មូល មតិទំនុកចិត្តរហូត ដល់បូកសរុបបញ្ចប់លទ្ធផល នៃ ការ ប្រ មូល មតិគឺ២០ ថ្ងៃ មិនគិតថ្ងៃ សៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ)

សន្លឹកឆ្នោតប្រ មូល មតិ រួម មាន ខ្លឹម សារ៖ () គ្រោង ផែន ការ របស់ឃុំ ស្រុក ខេត្តបាន ផ្សព្វ ផ្សាយដល់ប្រ ជាជន។ () ផ្លូវគម នា គម នៅ តំ បន់ប្រ ជុំ ជន ឃុំ ស្រុកបានរឹង មាំ ធ្វើដំ ណើរ ទៅ មកងាយ ស្រួល មូលដ្ឋានបានដាំ ដើម ឈើ បៃតងបណ្តាយ ទៅតាមផ្លូវស្រុក ផ្លូវខេត្ត ផ្លូវ ជាតិ នៅ លើ ភូមិសាស្រ្តទៅ តាម បទប្បញ្ញាត្តិ។ () ការ ប្រ មូល វិនិច្ឆ័យ បែង ចែក ប្រ ភេទកាកសំ ណល់តាម ផ្ទះ នៅ មូលដ្ឋានបាន អនុវត្តល្អ។ () អគ្គិសនី និងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានផ្តល់ជូនយ៉ាងពេញលេញ ធានាស្រ បតាម បទប្បញ្ញត្តិ  () ប្រាក់ចំណូល និងជីវភាព ខាង វិញ្ញាណ របស់ ប្រជា ជន ឥឡូវ នេះមាន ភាព ល្អប្រ សើរ ជាងពេ លមុ  នៅ ពេល ដែល មូលដ្ឋាន មិន ទាន់ សាង ជនបទថ្មី។ () ការ កៀរគរវិភាគទាន (លុយ ថ្ងៃ ធ្វើការ បរិច្ចាគ ដី) ពី គ្រួសារ ដើម្បីកសាងជនបទថ្មីសមស្រប មាន ប្រសិទ្ធភាព។ () មូលដ្ឋាន មិនមាន ស្ថាន ភាព នៃការ ប្តឹង  វ៉ាប្រ មូល ផ្តុំមនុស្សជាច្រើនផ្ទុយ នឹង បទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់  ស្ថាន ភាព ចោរកម្មដែលបណ្តាលឲ្យ បាត់ សណ្តាប់ ធ្នាប់ នៅ ក្នុងតំបន់ ប្រ ជុំ ជន សកម្ម ភាព ឥណ ទាន ខ្មៅ  បាយ មុខ គ្រឿងញៀន ស្ថាន ភាពសន្តិ សុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ នៅលើ ភូមិ សាស្រ្តបាន ធា នាល្អ  () ការ ដោះ ស្រាយ នីតិវិ ធី រដ្ឋ បាល មាន ជាប់ ទាក់ ទងដល់ ប្រ ជា ជនរបស់ កម្មា ភិ បាល បុគ្គលិកមូលដ្ឋានបានរហ័ស  ហួន និងងាយស្រួល។ ()  រុបមក តើ លោក/អ្នកទំនុកចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការ  សាង ជនបទថ្មី របស់ ខេត្ត ទី ក្រុងយ៉ាង ណា ដែរ?

 ត្រាប្រមូល មតិចំ ពោះ ថ្នាក់ស្រុក៖ ស្រុកនីមួយៗ ជ្រើស ៣០% នៃចំ នួន ឃុំ ក្នុង ឃុំ នី មួយ  ជ្រើស៥០% នៃ តំ បន់ ប្រ ជុំ ជន ក្នុងតំ បន់ ប្រ ជុំ ជននី មួយៗ ជ្រើស ៧០% នៃ គ្រួ សារដើម្បីយក មតិ។ ចំ ពោះទី ផ្សារ រួម ខេត្ត ទីក្រុង យក ១០០% ចំ នួន ឃុំនៅលើ ភូមិ សាស្រ្ត ក្នុង ឃុំ នី មួយ ជ្រើស៥០% តំ បន់ប្រ ជាជន ក្នុងតំ បន់ប្រ ជាជន នី មួយ  ជ្រើស ៧២% នៃ គ្រួ សារដើម្បីយក មតិ។ ត្រាស្នើទទួល ស្គាល់ចំ ពោះ ខេត្តជន បទ ថ្មី ពីទី ដល់  ទី  ត្រូវសម្រេចបាន ជា មធ្យម ពី ៩០%ឡើង ទៅនៃ គ្រួ សារបានយក មតិទំនុកចិត្តពី ការ ពេញ ចិត្ត ក្នុង នោះ ត្រា ពេញ ចិត្ត របស់ ប្រ ជាជន នៃ ឃុំ នី មួយ  ចំ ពោះ លទ្ធផល នៃ ខ្លឹម សារ នី មួយត្រូវ តែ សម្រេចបានពី ៨៥%ឡើង ទៅ  ទី ត្រូវតែ សម្រេចបានពី ៩៥%ឡើងទៅនៃចំ នួន គ្រួ សារបានយក មតិពី ការ ពេញ ចិត្ត។

anh tin bai

ថ្លែង យោ បល់ នៅសន្និ បាត  មមិត្ត ង្វៀង ទ្រុង ហ្វាង អនុប្រធានគណៈកម្មា ធិ ការប្រ ជាជន ខេត្ត បានសង្កត់ ធ្ងន់ ការចាត់ តាំងយកមតិពី ការពេញ ចិត្តរបស់ប្រជាជនពីលទ្ធ ផល កសាងខេត្តត្រា វិញសម្រេច ភា កិច្ច  សាង ជន បទ ថ្មី ជា ខ្លឹមសារសំខាន់ មួយ រួមចំ ណែ បង្ហើយនូវសំ ណុំ ឯក សារជម្រាប ជូនមជ្ឈិមពិនិត្យវាយ តម្លៃ ពិនិត្យ មើល  ទួលស្គាល់ ខេត្តសម្រេច ភា រកិច្ចកសាងជន បទ ថ្មីឆ្នាំ ២០២៤ ធា នាត្រូវទៅ តាម ផែន ការបាន ដាក់ ចេញ។

អនុប្រ ធាន គណៈកម្មាធិការ ប្រ ជាជនខេត្ត ង្វៀង ទ្រុង ហ្វាង ស្នើដល់ កម្មា ភិ បាលរណ សិរ្ស និងអង្គការ  មា ជិកត្រូវក្តាប់ច្បាស់លាស់រាល់ លទ្ធផលកសាង ជន បទ ថ្មី របស់ ខេត្តនារយៈកាល កន្លង ទៅ ដើម្បីបក ស្រាយឲ្យ ប្រ ជាជន បានយល់ច្បាស់ ជាង ពីខ្លឹម សារ នី មួយ  ទន្ទឹម នឹង នោះ ធ្វើល្អការងារផ្សព្វ ផ្សាយ ដើម្បី បង្កើត ការ ឯក ភាពគ្នា ក្នុង ចំ ណោម ប្រជាជននៅក្នុងដំណើរការប្រមូលផ្តុំមតិ។ ការ រៀបចំ ប្រមូល  តិ លើការ ពេញ ចិត្តរបស់ប្រជាជនត្រូវធានាបាន ដំ ណើរការតាមនីតិវិធី រប ស់គ ណៈ កម្មា ធិ ការ មជ្ឈិម ណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និង ខ្លឹម សារ ផ្សព្វ ផ្សាយ របស់  ណៈក ម្មា ធិ ការ រណ សិរ្ស មាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត។ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជា ជន ខេត្ត បាន ស្នើឱ្យ  ណៈកម្មា ធិការរណសិរ្ស មាតុភូ មិវៀត ណាម ខេត្តបង្ហើយនូវ ការ បូ សរុប និង បញ្ជូន របាយការណ៍ ទៅ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត មុនថ្ងៃ ទី ខែ សី ហា 

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340