បូកសរុបលទ្ធផលការងាររណសិរ្ស ៦ ខែដើមឆ្នាំ២០២៤
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ខែកក្កដា គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត ចាត់តាំងសន្និបាតលើកទី១៤ នីតិកាលទី អាណត្តិកាល ២០១៩-២០២៤ ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលកាងារ  ខែដើមឆ្នាំ និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីភាពធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់  ខែចុងឆ្នាំ ២០២៤។
anh tin bai

តំ ណាងចូលល រួមអង្គសន្និ បាត។

 មមិត្ត ង្វៀងវ៉ាំង ទ្រៀក  មា ជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ បក្ស ខេត្ត ប្រធាន គណៈកម្មា ធិការ រណ សិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត និងបណ្តាអនុប្រ ធាន គណៈកម្មា ធិការ រណ សិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត  ផាមត្វៀកកឿង គាងបុណ្យ រួម ធ្វើ  ធិបតី សន្និ បាត។

 អញ្ជើញ ចូល រួមអង្គសន្និបាតនៅ មាន មមិត្ត គឹ  ង៉ុក ថាយ អនុ លេ ខា ចិន្ត្រៃយ៍បក្ស ខេត្ត ប្រ ធានក្រុមប្រឹក្សាប្រ ជាជន ខេត្ត  មមិត្ត ឡេ ថាញ់ បិញ  មា ជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្ស ខេត្ត អនុប្រ ធានគណៈកម្មា ធិ ការប្រ ជាជន ខេត្ត  មមិត្ត ថាច់ភឿកបិញ មា ជិកគណៈប្រតិបត្តិការបក្ស ខេត្ត អនុប្រ ធានក្រុមប្រ តិភូ   ទេសនៃ ក្រុម ប្រ តិ ភូ តំណាង រដ្ឋ  ភាខេត្តត្រា វិញ  មមិត្ត គាងក្វឹង អនុប្រ ធានក្រុមប្រឹក្សាប្រ ជាជន ខេត្ត តំ ណាងថ្នាក់ ដឹកនាំគណៈកម្មា ធិការ បក្សបណ្តា ស្រុក ទី ផ្សាររួម ខេត្ត ទី ក្រុង ថ្នាក់ ដឹក នាំបណ្តា អង្គ ការ ចាត់តាំងន យោ បាយ-សង្គមខេត្ត បណ្តា  មា ជិកគណៈកម្មាធិការ រណ សិរ្ស មាតុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត នី តិ កាល ទី ៩។

anh tin bai

មមិត្ត ង្វៀងវ៉ាំងទ្រៀក ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត ថ្លែងយោបល់បើកអង្គសន្និបាត។

ក្នុង ខែដើមឆ្នាំ  កម្ម ភាពរបស់គណៈកម្មា ធិការ រណ សិរ្សមាតុ ភូមិ នៅ គ្រប់ លំដាប់ ថ្នាក់ និងបណ្តា អង្គ ការជា មា ជិកបានច្បាមខ្ជាប់ភារកិច្ច  យោ បាយរបស់ គណៈកម្មា ធិការ បក្ស ម្ចាស់ការកសាងផែន ការផ្សព្វផ្សាយមានប្រ សិទ្ធ ភាពបណ្តា គោលដៅ ភា  កិច្ច ដែលបានដាក់ ចេញ។ ក្នុងនោះ យក ចិត្តទុក ដាក់ ដល់ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ចល នា ប្រ មូល ផ្តុំប្រ ជា ជន គ្រប់លំ ដាប់ ថ្នាក់ ពង្រឹង បង្កើន និង ពង្រីកកម្លាំងផែន  ហា សា មគ្គីជនជាតិ។

អនុវត្តការ ចល នា «ប្រ ជា ជន ទាំង មូលសា មគ្គីកសាង ជន បទ ថ្មី អារ្យ ធម៌ ទីក្រុង» រណ សិរ្ស មា តុ ភូមិវៀត ណាមគ្រប់លំ ដាប់ ថ្នាក់ កម្ម  នា ប្រ ជាជនបរិច្ចាគដី ដើម ឈើ ដំ ណាំ ថ្ងៃ ពល កម្មកសាងបណ្តា សំ ណង់ជី ភាពរបស់ប្រ ជា ជន រួម ចំ ណែកយ៉ាង  កម្មអនុវត្តសម្រេចបាន / ខ្លឹមសារ សាងខេត្ត ជន បទ ថ្មី។

ការ ងារ  នា គិត គូដល់គ្រួ សារក្រី ក្រ សុ ខុ មាល ភាព សង្គមបន្តបានយក ចិត្ត ទុកដាក់ អនុ វត្ត។ មូលនីធិដើម្បី ជនក្រី ក្រ នៅ គ្រប់ លំដាប់ថ្នាក់ក្នុង ខេត្តបន្ត  ទួលបាន ទឹក ប្រាក់ជាង ៧៦ ពាន់ លាន ដុងទុក សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ គ្រួ សារក្រីក្រនៅ លើ ភូមិ សាស្រ្ត ខេត្តលុបបំ បាត់ បាន ផ្ទះបណ្តោះ អា សន្ន ផ្ទះទ្រុឌ ទ្រាម។ ផ្តើម ពីប្រ ភពមូល នី ធិ សុ ខុ មាល ភាព សង្គមខេត្ត រណ សិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមគ្រប់ លំ ដាប់ ថ្នាក់ឧបត្ថម្ភកសាងផ្ទះ  ហាសា មគ្គី ជូន គ្រួ សារក្រីក្រ គ្រួ សារ ជិត ក្រ ជួប លំ បាក ពីលំនៅឋានបាន ៦១ ខ្នង នៅភូមិ ក្រចំ នួន ៣០ នៅលើ ភូមិ សាស្រ្ត ខេត្ត (៥០ លាន ដុង ក្នុងមួយ ខ្នង) ចំ ណាយ បត្ថម្ភ ខែដើម ឆ្នាំជូនគ្រួ សារក្រី ក្រចំ នួន ៥៩៨គ្រួ ស្ថិត ក្នុងមុខ សញ្ញាគាំពារ សង្គម អនា ថា មា  អា យុគម្រប់ ពី ៦០ឆ្នាំ ឡើងទៅ និង ជន ពិ ការធ្ងន់រស់នៅ ម្នាក់ ឯងចំ នួន ៥៧នាក់ (១លាន ដុង/គ្រួ សារ/ខែ) ឧបត្ថម្ភ សាង ផ្ទះ ចំនួន .៣០០ ខ្នង ពី ប្រ ភព ចល នាឧបត្ថម្ភពីប្រ សួង គរ បាល ជូនអំ ណោយតេតដល់ គ្រួ សារក្រី ក្រចំ នួន .២១៦ ចំ ណែក។

anh tin bai

មមិត្ត ឡេថាញ់បិញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ផ្តល់ជូនព័ត៌មានពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមខែដើមឆ្នាំ។

នៅអង្គ សន្និ បាត តំ ណាង គ្រប់ រូប បានស្តាប់ អនុ ប្រ ធាន គណៈកម្មាធិ ការប្រជា ជនខេត្ត ឡេថាញ់ បិញ ផ្តល់ ជូនព័ត៌ មាន ពីស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមក្នុង ខែដើម ឆ្នាំ និងដាក់ចេញ ភារកិច្ចសំ ខាន់ សម្រាប់ ៦ខែចុង ឆ្នាំ ២០២៤។ គណៈ អចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មា ធិ ការ   សិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត របាយ ការណ៍ ការងាររៀបចំ ហា សន្និ បាតរ  សិរ្ស មាតុភូមិវៀត ណាមខេត្ត លើក ទី ១០ អា ណត្តិកាល ២០២៤-២០២៩។

ថ្លែងយោ បល់ចង្អុល ការនៅ អង្គសន្និ បាត អនុលេ ខា អចិន្ត្រៃយ៍បក្ស ខេត្ត គឹម ង៉ុកថាយ កំ ណត់ ត្រានូវ ស្នាដៃ និងការខិត ខំ ប្រឹង ប្រែងរបស់រណសិរ្ស មាតុ ភូមិវៀ  ណាមនៅគ្រប់ លំ ដាប់ ថ្នាក់ក្នុង ការ អនុវត្តន៍ការងារ  សិរ្សនា រយៈកាលកន្លង ទៅ។ ទន្ទឹម នឹង នោះ ស្នើ ក្នុងរយៈ ពេល ខាងមុខ រណសិរ្សមាតុ ភូមិវៀត ណាមគ្រប់ លំ ដាប់ ថ្នាក់ ត្រូវផ្តោលើ ការឃោស នា ផ្សព្វ ផ្សាយអនុវត្ត ល្អ បណ្តា ភាគកម្រិតដែល សេច ក្តី សម្រេចចិត្តរបស់ គណៈកម្មា ធិ ការ បក្ស ខេត្តដាក់ ចេញ ពី ព្រោះនេះជាឆ្នាំ ទី  អនុវត្ត សេចក្តី សម្រេចចិត្ត ហា សន្និ បាតបក្ខ ភាគខេត្ត។

ទន្ទឹម នឹង នោះ   ការល្អជា មួយ នឹង បណ្តាផ្នែកអនុវត្ត ការងារត្រួ  ពិ និត្យ ឃ្លាំមើល ផ្សព្វ ផ្សាយកសាងលំនៅឋាន ពី ប្រ ភព វិកាអា ស្រ័យដោយក្រ សួង  គរ បាលឧបត្ថម្ភ ផ្ទះពីប្រ ភពមូល និ ធិ សុខុមាល ភាព សង្គមរបស់ ខេត្ត ការពារសម្ទុះយឺត យ៉ាវគម្រោង ពេល ឧបត្ថម្ភមិនចំ មុខ សញ្ញា ភ្លាំង ភ្លាត់ក្នុងបញ្ហារំ សាយ ទុន ទូ ទាត់ប្រ ភព ឧបត្ថម្ភរួមចំ ណែកសម្រេចគោល ដៅលុប់បំ បាត់ផ្ទះបណ្តោះអា សន្នរបស់ ខេត្តក្នុង ឆ្នាំ ២០២៤។ ពិ សេស ផ្សព្វ ផ្សាយល្អផែនការយក  តិពេញ ចិត្ត របស់ប្រ ជាជនពីលទ្ធ ផលខេត្តសម្រេចភា រកិច្ចកសាង ជន បទថ្មី ធានាតម្លា ភាព ហ្មត់ ចត់ ត្រឹមត្រូវ តាមដំ ណើរ ការ និង ពេលវេ លា។

anh tin bai

សមមិត្ត គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ថ្លែងយោបល់ចង្អុលការ

អំ ពី ការ ងាររៀ  ចំមហា សន្និ បាតរណសិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត លើក ទី១០ អា ណត្តិកាល ២០២៤-២០២៩ អនុ លេ ខាអចិន្ត្រៃយ៍បក្ស ខេត្ត គឹម ង៉ុក ថាយ ស្នើ គណៈកម្មាធិ ការ រណសិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត រៀប ចំល្អ នូវ បណ្តា ខ្លឹម សារ ឯក សារ បេក្ខភាព និងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែល  ណៈ  អចិន្ត្រៃយ៍ នៃ គណៈ កម្មា ធិ ការ បក្សខេ ត្តបានកំ ណត់ ទិស ដៅ និង ផ្តល់ យោ បល់ ដើម្បី ជម្រាបជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃ គណៈ កម្មា ធិ ការ មជ្ឈិម រណ សិរ្ស មាតុ ភូមិ វៀត ណាម។

រណសិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្តត្រូវយក ចិត្ត ទុក ដាក់រៀបចំ ល្អនូវ វគ្គ ខ្លឹម សារ នី មួយៗ ឆ្ពោះ ទៅរៀប ចំ  ហាសន្និ បាត រណ សិរ្ស មា តុភូមិ វៀត ណាម លើក ទី ១០ អា ណត្តិកាល ២០២៤-២០២៩ នឹង បានប្រ ព្រឹត្ត ឡើងនៅ ថ្ងៃ ទី ២៥ ទី ២៦ ខែ ក្ក ដា ប្រ កប ដោយ ភាពជោគជ័យ ដើម្បីបង្កើត បរិយា កាស ថ្មី និ  ជំ ហាន ថ្មី ក្នុង ការ ងារ របស់រណ សិរ្ស ក្នុង អាណត្តិ ថ្មី  បន្ទាប់ ពី  ហាសន្និ បាត  ណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃ គណៈកម្មា ធិការ រណសិរ្ស មាតុ ភូមិ វៀត ណាម ខេត្ត ត្រូវ តែ រួស រាន់ ផ្សព្វ ផ្សាយ សេច ក្តី សម្រេចចិត្តរបស់  ហាសន្និ បាត ទៅកាន់ ប្រជា ជន គ្រប់ លំ ដាប់ថ្នាក់ បណ្តា អង្គ ការ ជាស មា ជិក ដើម្បី ឲ្យ ការ ប្ដេជ្ញា ចិត្ត របស់  ហា សន្និ បាត ឆាប់បានស៊ីជម្រៅទៅក្នុងជី  ភាព និង រួម ចំណែក ជា មួយប្រ ព័ន្ធ  យោ បាយ នុ វត្តជោគជ័យ គោល ដៅដែល បាន ដាក់ ចេញ។

anh tin bai

តំណាងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅអង្គសន្និបាត។

 ហា សន្និ បាត បាន បោះ ឆ្នោតអនុម័តឆ្លងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ហា សន្និ បាត លើក ទី ១៤ របស់  ណៈក ម្មាធិ ការ  ណសិរ្ស មាតុ ភូមិ វៀត ណាម ខេត្ត 

 

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340