សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗជាច្រើនបានពិនិត្យមើលក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១៥ -ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត នីតិកាលទី១០
បន្តកម្មវិធីសម័យប្រជុំលើកទី១៥ នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត នីតិកាលទី១០។ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត អាណត្តិកាលទី១០ បានដំណើរការពិនិត្យមើលសេចក្តីរាយការណ៍ សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនៅសម័យប្រជុំ និងពិនិត្យបញ្ឈប់ពីតំណែង បោះឆ្នោតមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អាណត្តិកាល ២០២១-២០២៦។
anh tin bai

តំ ណាងចូល រួមអង្គ ប្រ ជុំ។

នៅ ពេលព្រឹក ដោយទទួល បានការ ផ្ទេរ សិទ្ធពី ប្រ ធាន គណៈកម្មា ធិការ ប្រ ជា ជន ខេត្ត តំ ណាងថ្នាក់ ដឹក នាំបណ្តាមន្ទីរ ស្ថា ប័នបានធ្វើ បទ បង្ហាញពីសេចក្តីរាយ ការណ៍ សេចក្តី ព្រាងសេច ក្តីសម្រេចចិត្ត ចំនួន២៥ នៅ សម័យ ប្រ ជុំ។ ក្នុងនោះ ផ្តោត សំ ខាន់លើសេចក្តី ព្រាងសេចក្តី សម្រេចចិត្តដូច ជា៖ សេច ក្តី ព្រាងសេចក្តី សម្រេច ចិត្ត កែសម្រួលផែនការវិនិយោគ សាធា រណៈ មាន រយៈ ពេល មធ្យម នៃ  វិ កា ខេត្ត ដំ ណាក់ កាលឆ្នាំ ២០២១ - ២០២៥ (លើក ទី៦)។ ការកែសម្រួល ផែន ការ វិនិ យោគ សាធា រណៈនៃ ថវិកាខេត្ត ឆ្នាំ២០២៤ (លើក ទី៣) អនុ ម័ត ឆ្លង ផែន ការ វិ និយោគ សាធារណៈ ឆ្នាំ ២០២៥។ បំ ពេញ បន្ថែ  គ្រោងថវិ កា បំ ពេញបន្ថែមមានគោលដៅ និងកែ សម្រួលគ្រោង ផែន ការចំ ណាយថវិ កាខេត្ត ឆ្នាំ ២០២៤។ អនុ ម័តឆ្លងគម្រោង ការ ស្នើ ទទួល ស្គាល់ទី ផ្សាររួម ខេត្តយ្វៀង ហាយ សម្រេចសម្ប ទាទីក្រុងប្រ ភេទ ។ ផ្សព្វ ផ្សាយប ទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពី យន្ត ការ និង គោល  យោ បាយ គាំ ទ្រ ការ អនុ វត្ត នូវ ការ រៀប ចំ ស្ថិ រភា  ប្រជា ជន នៅ លើ ភូមិ សាស្រ្ត ខេត្ត ត្រាវិញដល់ឆ្នាំ២០២៥ និង កំ ណត់ ទិស ដៅដល់ឆ្នាំ២០៣០។ល។

anh tin bai

សមមិត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជខេត្ត របាយការណ៍បំភ្លឺនៅអង្គប្រជុំ។

ធ្វើបទបង្ហាញសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការអនុម័តឆ្លងគម្រោងការស្នើទទួលស្គាល់ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ ខេត្តត្រាវិញសម្រេចសម្បទាទីក្រុងប្រភេទ៤ នាយកមន្ទីរសាងសង់បានឲ្យដឹង យោងតាមការកំណត់នៅចំណុច b កថាខ័ណ្ឌ ២ ប្រការ១២ នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១២១០/២០១៦/UBTVQH13 ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាស្តីពីការចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងបានកែប្រែ បំពេញបន្ថែមនៅកថាខ័ណ្ឌ ៤ ប្រការ ១ នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ២៦/២០២២/UBTVQH15 ចុះថ្ងៃទី ២១ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានកំណត់ «គណៈកម្មាធិការប្រជាជនថ្នាក់ស្រុករៀបចំគម្រោងការចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងសម្រាប់ទីក្រុងប្រភេទ១ ជាទីក្រុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខេត្ត ទីក្រុងក្រោមការគ្រប់គ្រងទីក្រុងក្រោមការគ្រប់គ្រងមជ្ឈិម ទីក្រុងប្រភេទ២ ប្រភេទ៣ ប្រភេទ៤ ជម្រាបជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនថ្នាក់ខេត្ត ដើម្បីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនថ្នាក់ខេត្តជម្រាបជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៅកម្រិតដូចគ្នាអនុម័តមុននឹងបញ្ជូនឡើងស្ថាប័នពិនិត្យវាយតម្លៃ»

អាស្រ័យហេតុនេះ ដើម្បី ធា នាបា  នូវ ភាព ស្រប ច្បាប់ ពេញ លេញ តាម បទ ប្បញ្ញត្តិ មុន នឹងជម្រាបជូនក្រសួងសាងសង់ពិនិត្យវាយ តម្លៃ សំ ណើ  ទួល ស្គាល់ ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ ខេត្តត្រាវិញសម្រេចសម្បទាទីក្រុងប្រភេទ៤ ការ អនុម័តក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជា ជន ខេត្ត គឺ ជា ការ ចាំ បាច់ និង ស្រប តាម បទ ប្បញ្ញត្តិនាបច្ចុប្បន្ន។

anh tin bai

សមមិត្ត ឡេមិញតឹង នាយកមន្ទីរសាងសង់ ធ្វើបទបង្ហាញសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅអង្គប្រជុំ។

anh tin bai

មមិត្ត ទ្រិញមិញតឺ ប្រធានតុលាការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ ពិភាគ្សានៅអង្គប្រជុំ។

នៅរ សៀលថ្ងៃដដែល ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានដំណើរការពិនិត្យអ នុ ម័ត លើ សំណើ សេច ក្តីព្រាង សេច ក្តី សម្រេច ស្តី ពី ការបញ្ឈប់ពីដំណែងស មា ជិក គណៈ កម្មា ធិ ការ ប្រ ជា ជន ខេត្ត ត្រាវិញ អាណត្តិកាល ២០២១ - ២០២៦ ចំពោះលោក ង្វៀងវ៉ាំងអ៊ុក អតីតនាយកមន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធ ជន ពិ ការ និង សង្គម កិច្ចដោយ សារចូល និ វត្តន៍ និង លោក គាងសុខខា  តីតនាយកមន្ទីរ សុ ខាភិ បាល អាស្រ័យដោយបានស្ថាប័នមាន  មត្ថ កិច្ចរៀបចំទៅបំពេញការ ងារ ផ្សេង 

anh tin bai

តំណាងអនុម័តនៅអង្គប្រជុំ។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏អនុម័តលើសេចក្តីរាយការណ៍ សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ អាណត្តិកាល ២០២១-២០២៦ ចំពោះអ្នកស្រី តូធីធូហ៊ុង នាយិការមន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច។

anh tin bai

មមិត្ត គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបោះឆ្នោតជ្រើសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនៅអង្គប្រជុំ។

ថ្ងៃស្អែក (២៩/មិថុនា) បណ្តាតំណាងនឹងចាប់ផ្តើមចោទសួរនិងឆ្លើយសំណួរចោទសួរ អនុម័តលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងបិទសម័យប្រជុំ៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340