បើកសម័យប្រជុំលើកទី១៥ នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត នីតិកាលទី១០
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ នីតិកាលទី១០ បើកម័យប្រជុំលើកទី១៥ - ម័យប្រជុំជាប្រចាំពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២៤។ អញ្ជើញចូលរួមធ្វើធិបតីនិងដឹកនាំអង្គប្រជុំមានមមិត្ត គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត អ្នកស្រី យឿងធីង៉ុកធើ សមាជិកាចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត និងមមិត្ត គាងក្វឹង សមាជិកបក្សខេត្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត។
anh tin bai

តំណាងចូលរួមអង្គប្រជុំ។

អញ្ជើញ ចូល រួមនៅ មាន មមិត្ត ឡឹម មិញ ដាំង អនុលេ ខាបក្ស ខេត្ត សមមិត្ត ឡេវ៉ាំង ហាំង អនុ លេ ខាបក្ស ខេត្ត ប្រធាន គណៈកម្មាធិការ ប្រ ជាជន ខេត្ត   មិត្ត ង្វៀងវ៉ាំង ទ្រៀក សមា ជិកគណៈ អចិន្ត្រៃយ៍បក្ស ខេត្ត ប្រធាន ណៈកម្មា ធិ ការ  ណសិរ្សមា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត តំ ណាងថ្នាក់ ដឹក នាំ    កម្ម រដ្ឋភូមិភាគ៩ បណ្តាអនុ ប្រ ធាន គណៈកម្មា ធិ ការ ប្រ ជាជន ខេត្ត ថ្នាក់ ដឹក នាំមន្ទីរ ស្ថា ប័ន ខេត្ត ក្រុម ប្រ តិ ភូតំ ណាងរដ្ឋ ភា នីតិ កាល ទី ១៥ អង្គភាពខេត្តត្រាវិញ។

anh tin bai

សមមិត្ត គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត ថ្លែងយោបល់បើកអង្គប្រជុំ។

ថ្លែង យោ បល់ បើក អង្គ ប្រ ជុំ មមិត្ត គឹម ង៉ុក ថាយ ប្រ ធានក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជា ជន ខេត្ត វាយ តម្លៃ ឡើងវិញ នូវ ចំ ណុចលេ  ធ្លោពី ស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ៦ ខែ ដើម ឆ្នាំរបស់ ខេត្ត។ ទន្ទឹមនឹង នោះបានឲ្យដឹង នៅសម័យ ប្រ ជុំនេះ ក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជាជននឹង ពិ និត្យមើល របាយ ការជា ច្រើន ដំ ណើរ ការចោទ សួរនិងឆ្លើយសំ ណួរចោទសួរ ពិ ភាគ្សានឹងអនុ ម័តឆ្លងបណ្តា សេចក្តី សម្រេចចិត្តជម្រាប ជូន នៅ ម័យប្រ ជុំ ពិនិត្យមើល ការ បញ្ឈប់ ពី មុខដំ ណែង បោះឆ្នោត ជ្រើស មា ជិក គណៈកម្មា ធិ ការប្រ ជាជន ខេត្តត្រា វិញ អា ណត្តិ កាល ២០២១-២០២៦។

ជា មួយខ្លឹមសារលេ ធ្លោដូច ខាងលើ លោកស្នើដល់ បណ្តា តំ ណាងក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជាជន ខេត្តត្រូវជ្រោងខ្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ ស្រាវជ្រាវហ្មត់ចត់ឯក សារ ពង្រីកបញ្ញាដើម្បីរួម បំ ពេញយោ បល់ ជាច្រើនប្រកប ដោយ គុណ ភាពចូល ក្នុងបណ្តាខ្លឹម សារនៃសម័យប្រ ជុំ ពិ សេស គឺជ្រាវ ជ្រា វ ពិ ភាគ្សា ស៊ី ជម្រៅនូវលទ្ធផល ក្នុងខែ ដើម ឆ្នាំ និង ដាក់ចេញ កម្មវិធី ការ ងារសម្រាប់ខែ ចុង ឆ្នាំ និ  បណ្តាសេចក្តី រាយ ការណ៍ ដើម្បីឆាប់ ផ្សាយ ជា មាន បណ្តា សេច ក្តី សម្រេចចិត្ត ដោយ ទទួលបា  លទ្ធផល ល្អ បំ ផុត។

anh tin bai

សមមិត្ត ង្វៀងវ៉ាំងទ្រៀក សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត របាយការណ៍នៅសម័យប្រជុំ។

នៅក្នុងថ្ងៃដំ បូង នៃសម័យ ប្រ ជុំ បណ្តា តំ ណាងនឹងពិនិត្យ អនុ ម័តឆ្លង បាយការណ៍នោះ គឺ ការងារ  ខែដើម ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជាជន ខេត្ត លទ្ធផល អនុវត្តកម្មវិធីឃ្លាំមើល របស់ ក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជាជន ខេត្តត្រា វិញ ឆ្នាំ២០២៣ លទ្ធផល នៃ ការដោះ ស្រាយបណ្តាមតិ សំ ណើរ របស់ ម្ចាស់ ឆ្នោតមុន សម័យប្រ ជុំជា ប្រ ចាំពាក់ កណ្តាល ឆ្នាំ ២០២៤ នៃក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជាជន ខេត្ត នី តិកាល ទី១០ និង លទ្ធផល អនុ ត្ត សេចក្តី សម្រេចចិត្ត លេខ ៥៩/NQ-HĐND ចុះ ថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ប្រ ជាជនខេត្តស្តី ពី កម្ម ភាពសួរដេញ ដោល នៅ  ម័យប្រជុំ លើក ទី ១២ នៃ ក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជាជន ខេត្ត នីតិ កាល ទី ១០។ 

ពិនិត្យរបាយការណ៍ស្តីស្ថាន ភាព អនុវត្តការងារ ពង្រីក សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ក្នុង រយៈ ពេល ៦ខែដើមឆ្នាំ និងផែនការ ពង្រីក-សង្គម៦ខែចុង ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថាន ភាព នុ វត្តចំណូល និងចំណាយ  វិ កាក្នុង រយៈពេល ៦ ខែ ដើម ឆ្នាំ ២០២៤ ការ ងារ  នុ វត្តប្រិត សំ ចៃ ប្រ ឆាំងអំ ពើខ្ទះ ខ្ជាយ ឆ្នាំ ២០២៣ និង៦ខែដើម ឆ្នាំ ២០២៤។

របាយការណ៍ស្តីពីការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដោះស្រាយបណ្តឹង ថ្កោលទោសក្នុង៦ខែដើមឆ្នាំ២០២៤ លទ្ធផលនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៨/NQ-HDND ចុះថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត ស្តី ពី លទ្ធផ លនៃការ ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ បង្ការ និងប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង  វិជ្ជ មាននៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត ដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២០ - ២០២២ ការងារទប់ ស្កាត់ ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋជននិង ការ បំពានច្បាប់ ការ ងាររបស់ស្ថាប័នអយ្យ ការ តុ លា កា  និង ប្រ តិ បត្តិ សាល ក្រម ក្នុង រយៈពេល ខែដើមឆ្នាំ ២០២៤ និងរ បាយ ការណ៍ស៊ើបអង្កេតរប ស់បណ្តាគណៈកម្មការ ក្រុម ប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត។

anh tin bai

មិត្ត ឡែថាញ់បិញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត របាយការណ៍ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមខែដើមឆ្នាំ ២០២៤។

របាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត ស្តីពី ភា រកិច្ច ពង្រីក សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ក្នុង ៦ខែដើមឆ្នាំ និងផែនការ ពង្រីក សេដ្ឋ កិច្ច-សង្គម៦ខែចុងឆ្នាំ២០២៤ អនុ ប្រធាន គណៈ កម្មា ធិ ការ ប្រ ជា ជន ខេត្ត ឡេ ថាញ់ បិញបានផ្តល់ ឲ្យ ដឹង៖ ក្នុងរយៈពេល ៦ខែដើម ឆ្នាំ ស្ថាន ភាព សេដ្ឋ កិច្ច-សង្គម  បស់ខេត្តមានស្ថេរភាពជាមូលដ្ឋាន ល្បឿនកំណើ នសេដ្ឋកិ ច្ច (GRDP) ត្រូវបាន ប៉ាន់ ប្រមាណនឹង កើន ឡើង ១០,២៧% នាំមុខ គេនៅក្នុង តំបន់ វាល ទំនាប ទន្លេ គឺវ ឡុង និង ឈរលេខ ទូ ទាំងប្រ ទេស  ចំណូល  វិកា  រុប ក្នុង  ខែ មាន សម្រេច បានជាង ១១.២១៩ ពាន់លានដុង សម្រេច បាន ៨២,១២% នៃ ការ ប៉ាន់ ប្រ មាណ កើន២០,១៧ ប្រៀប នឹង រយៈ ពេលដូចគ្នា។

 គិត មក ដល់ បច្ចុប្បន្ន ខេត្តមានស្រុក ទីប្រជុំជនចំ នួន / សម្រេច លក្ខ ឋាន និង សម្រេច ភារកិច្ច សាងជនបទថ្មី ក្នុងនោះ ស្រុកកូវ កែ និងស្រុក ទីវកឹង បាន  ទួលស្គាល់ជាស្រុកជនបទ ថ្មី ជឿន លឿន ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣។ ទន្ទឹម នឹង នោះ ខេត្តក៏សម្រេចបាន សារវន្តសម្ប ទា ចំ នួន /  សាងខេត្តជន បទថ្មី។

សម័យប្រជុំលើកទី១៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត អាណត្តិ ១០ នឹង បាន ប្រ ព្រឹត្តឡើងក្នុង រយៈពេល ៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ ហើយ បានទូ  ទស្សន៍ផ្សាយ ផ្ទាល់ នៅ វគ្គ បើកសួរ ដេញ ដោល និង បិទ វគ្គ នៅមណ្ឌល បន្តផ្ទាល់នៃ ទី ផ្សារ រួម ខេត្តយ្វៀង ហាយ និង ស្រុក កូវ ង៉ាង 

នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ទី ២៨ ខែមិ ថុ នា បណ្តា តំ ណាងនឹងពិនិត្យ ពិភាគ្សាបណ្តាសេចក្តី សម្រេច ចិត្តបានជម្រាប ជូន នៅ សម័យប្រ ជុំ និង ពិ និត្យ បញ្ឈប់ ពីតំ ណែង បោះ ឆ្នោតមា ជិកគណៈ កម្មា ធិការ ប្រ ជាជន ខេត្ត អា ណត្តិ កាល ២០២១-២០២៦៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340