ក្នុង៦ខែដើមឆ្នាំ ២០២៤ ត្រាវិញនាំមុខគេនៅតំបន់វាលតំនាបទន្លេគឺវឡុងពីល្បឿនកំណើន GRDP

ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ខែដើមឆ្នាំរបស់ខេត្តត្រាវិញមានចំណុចលេចធ្លោជាច្រើន ក្នុងនោះ ល្បឿនកំណើន GRDP ប៉ាន់ប្រមាណសម្រេចបាន ១០,២៧% នាំមុខគេនៅតំបន់វាលទំនាបទន្លេគឺឡុង និងឈរលេខ ក្នុងទូទាំងប្រទេស។ នេះជាកម្រិតកំណើនខ្ពស់បំផុតតាំងពីដើមអាណត្តិកាលហូតមកដល់ពេលនេះ។

anh tin bai

ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តធ្វើធិបតីអង្គប្រជុំ។

កាល ពី រសៀលថ្ងៃ ទី២៦ ខែមិ ថុនា គណៈកម្មា ធិការ ប្រ ជាជន ខេត្តចាត់ តាំង អង្គប្រ ជុំបូក សរុប ឋមស្ថាន ភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ខែ មិ ថុនា និង  ខែ ដើម ឆ្នាំ ២០២៤។ ប្រធាន គណៈ កម្មា ធិ ការ ប្រ ជាជន ខេត្ត ឡេ វ៉ាំង ហាំង និង បណ្តា អនុប្រ ធាន គណៈកម្មា ធិ ការ ប្រ ជាជន ខេត្ត ឡេថាញ់ បិញ ង្វៀង ទ្រុងហ្វាង ធ្វើអធិ បតី អង្គ សន្និ បាត។

យោង តាមរបាយ ការណ៍ នៅ អង្គ ប្រ ជុំ អត្រាល្បឿន កំណើន នៃផ លិត ផល  រុប ក្នុង ខេត្ត (GRDP) ក្នុង រយៈ ពេល ខែដើមឆ្នាំ ត្រូវបាន ប៉ាន់ប្រមាណថានឹងកើនឡើង ១០,២៧% (រយៈពេលដូចគ្នាកើន ,៧៤%) នាំមុខគេ នៅ តំ បន់វាល ទំ នាបទន្លេគឺវ ឡុង និង ឈរចំណា ត់ថ្នាក់ ទី៦ នៅក្នុងប្រទេស។

ប្រ មូល ថវិ កាសម្រេច បាន នូវ វឌ្ឍន ភាព តាម ការ ប៉ាន់ ប្រមាណ ក្នុង ៦ខែ ដើមឆ្នាំ ប្រមូល បាន ជាង ១១.២០០ពាន់លានដុង សម្រេចបាន ៨២.១២% នៃ ការ ប៉ាន់ ប្រ មាណ កើន ២០.១៧% ប្រៀបនឹង រយៈពេលដូចគ្នា។

anh tin bai

ស្ថានភាព  លិត កម្ម កសិកម្មមាន ភាព អំណោយ ផល  តម្លៃ  រុ  នៃផ លិត កម្ម  សិ កម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បាន ប៉ាន់ ប្រមាណសម្រេច បាន ជាង ១២.៧០០ ពាន់ លាន កើនឡើង ២០,១២% ក្រុមផលិតកម្មឧស្សាហកម្មទាំង៤ សុទ្ធតែបានកើនឡើង។ ក្នុង នោះ ឧស្សា  កម្មផលិត និង ចែក ចាយអគ្គិ  នី  ស្ម័ន ទឹក ក្តៅ ចំ ហាយ ទឹក និង តុល្យ ភាពខ្យល់ អា កាសបានកើនឡើងជិត ៧៥%

ស្ថានភាពផ្គត់ផ្គង់ តម្រូវការ ទំនិញ និងតម្លៃទីផ្សារមានស្ថិរភាពជាមូលដ្ឋាន។ ការ លក់ រាយ  រុប នៃទំនិញ និង សេវា កម្ម ប្រើប្រាស់ ក្នុង ខែមិថុនា សម្រេចបានជាង .០០០ ពាន់ លាន ដុង បង្កើនតម្លៃ ខែ សម្រេចបានជាង ៣០.៧៥៩ ពាន់លានដុង សម្រេចបាន ៥១,៨១% នៃ ផែន ការ កើនឡើង ១៣,១៩% ប្រៀបនឹង រយៈ ពេល ដូច គ្នា។ តម្លៃ នី  រណ អា  រណក្នុង៦ ខែ បាន ប៉ាន់ ប្រមាណសម្រេចបាន ជាង ៧១៦ លាន ដុល្លារ អា មេ រិក កើនឡើង៤០,%%

ចំ ពោះ ការងារ ជំ រឿន ការវិនិយោគ ពង្រីក អាជីវកម្ម ក្នុងរយៈពេល៦ខែ ខេត្ត បាន ចេញ គោល  យោបាយ វិ និយោគ ថ្មីសម្រាប់គម្រោងនៅ ក្នុង និងក្រៅ ប្រ ទេសចំនួន៩  ខេត្តបង្កើត អា ជី វកម្មថ្មីចំនួន ២៣២ កន្លែង សម្រេចបាន ៤៤,៦១% នៃផែនការ។

anh tin bai

សមមិត្ត ត្រឹងផុងបា ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកកូវកែ បាយការណ៍ស្ថានភាពពង្រីកសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់ស្រុក។

ការរំ សាយ ដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈគឺខ្ពស់ជាងរយៈពេលដូចគ្នា តាម ការ ប៉ាន់ ប្រ មាណគិតដល់ថ្ងៃ ទី ៣០ ខែមិ ថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ រំ សាយ ទុន ជាង២.១៩០ ពាន់ លាន ដុង សម្រេចបាន៤៥%នៃផែនការដើមទុន។ ទុនវិនិយោគ សង្គម  រុប ត្រូវបាន ប៉ាន់ ប្រ មាណសម្រេចជាង១៤.៤០០ ពាន់លានដុង សម្រេច បាន ៤១,៤៦% កើន,១២% ប្រៀបនឹង រយៈពេលដូចគ្នា 

ការ ជម្រើស និស្សិតចូលរៀនបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដោះ ស្រាយ ការ ងារធ្វើ ទទួល បាន លទ្ធ ផល វិជ្ជ មាន។ ក្នុងរយៈពេល៦ខែ បានបង្កើតការ ងារ ធ្វើថ្មីសម្រាប់ កម្ម ករ ចំនួន ១៩.៨២៦ នាក់ សម្រេច បាន៨៦,%នៃផែនការ។ បានបញ្ជូនពលករចំនួន .០៩៥នាក់ ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេលកំណត់ សម្រេចបាន ១២១,៦៦% នៃផែនការ។

ក្រៅ ពី នេះ  ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ បណ្តា សកម្មភាព សុ ខុមាលភាពសង្គម តប ស្នង សង គុណ សួរសុខ ទុក្ខអ្នកមាន  គុណ អ្នក មាន ប្រ ជាប្រិយ ភាព ថែ រក្សា សុខ ភាព ប្រ ជាជនបានអនុវត្តយ៉ាងល្អ។ សន្តិសុខនយោបាយ សណ្តាប់ ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព សង្គមមានស្ថិ រភាព ការ រៀបចំបញ្ជូន ប្រជាពលរដ្ឋទៅ ចូលបម្រើ កងទ័ព សម្រេច បាន ១០០%តាម គោលដៅ បានប្រ គល់ 

នៅ ពេល ខាងមុខ ប្រធានគណៈកម្មា ធិការប្រ ជាជន ខេត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង ចង្អុល ការដល់ បណ្តា មូលដ្ឋានត្រូវសហការ ជិត ស្និទ្ធជា មួយផ្នែក ព័ន្ធ ដារ ផ្សព្វ ផ្សាយ ព្រម  គ្នា នូវ ដំណោះស្រាយទប់ ស្កាត់ ការ បាត់ បង់ព័ន្ធ។ វិស័យ កសិកម្ម មាន ផែនការ ដឹកនាំ ផលិត កម្ម ដើម្បី ធានាសម្រេច បាន នូវលក្ខ ឋានដែល បាន ដាក់ ចេញ  ពង្រឹងការឃោសនា   នាចាក់ វ៉ាក់ សាំង សត្វ ចិញ្ចឹម ប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆាំង នឹង ការទាញ យក ផល អា ហារ  មុទ្រខុស ច្បាប់ គ្មានរបាយការណ៍ និងមិនតាម ការ កំ ណត់។ 

បណ្តា មូលដ្ឋានជម្រុញ មាំការ ផ្សព្វ ផ្សាយ   នាប្រ ជាជនចូល រួមធានារ៉ាប់ រង សុ ខា ភិ បាល ធា នា រ៉ាប់ រងសង្គមស្ម័គ្រចិត្ត ពិ សេសគឺ មុខ សញ្ញាបាន គាំ ទ្រទៅ តាមអនុក្រិត្យលេខ ៧៥/២០២៣/NĐ-CP ប៉ុន្តែមិន ទាន់ចូល រួម។

ស្រុកកូវ កែ និងទីវកឹងមានផែ  ការរៀប ចំចាត់ តាំងឲ្យ បានហ្មត់ ចត់ នូវ ពិ ធីប្រកាស សេចក្តី សម្រេចចិត្តសម្រេចលក្ខ ឋាន ជន បទថ្មី លើក កម្ពស់។ ការិ យាល័យសម្រប សម្រួលជន បទ ថ្មី ខេត្តប្រ មូល ផ្តុំ កម្លាំង អនុ វត្តនូវ បណ្តាជំហានដែល នៅ មក ទៅ តាម ផែន ការ ឆាប់បំ ពេញ ឯក សារ ដើម្បីជម្រាប ជូនមជ្ឈិមពិ និត្យ ទទួល ស្គាល់ ខេត្ត ជន បទ ថ្មី  ពង្រឹងការងារផ្សព្វផ្សាយ កែ លម្អសោ ភណ ភាព និង ធា នា  នា ម័យ បរិ ស្ថាន 

anh tin bai

សមមិត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ចង្អុលការភារកិច្ចត្រូវប្រមូលផ្តុំកម្លាំងអនុវត្តក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។

ប្រ ធានគណៈកម្មាធិការ ប្រ ជាជន ខេត្ត សំ ណូម ពរបន្ត ជម្រុញ មាំការងារ សាង សង់ រុះរើ ដី ធារ បណ្តា សំ ណង់សាង សង់ សាវ វន្ត បណ្តាសំ ណង់ សំ ខាន់ នៅ លើ ភូមិ សាស្រ្ត បណ្តា មន្ទីរ មូលដ្ឋានបានប្រគល់ ធ្វើម្ចាស់វិ និ យោគត្រូវផ្តោតលើ ការ ពិ និត្យ ឡើ  វិញ ពន្លឿនវឌ្ឍ ភាពរំ សាយដើម ទុន។

មន្ទីរវប្ប ធម៌ កីឡានិង ទេសចរណ៍ និងស្រុកកូវកែ  ការជិត ស្និទ្ធចាត់ តាំងល្អ Festival ១០០ ឆ្នាំដូង ខ្ទិះត្រា វិញ  បង្កើត បានឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយល្អ បង្កើន ការ កោះ ហៅ វិ និ យោគចូ លវិ ស័យ កែច្នៃ  លិត ផល  សិកម្ម និងទេសចរណ៍៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293341