ត្រាវិញមានបន្ថែមឃុំចំនួន៤ទៀតសម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ និងឃុំចំនួន២សម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មីខ្នាតគំរូ
គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទើបតែចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ឃុំជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ចំនួនឃុំ និងឃុំជនបទថ្មីខ្នាតគំរូចំនួន២ឃុំអំពីការអប់រំឆ្នាំ២០២៣ (ដំណាក់កាលឆ្នាំ២០២១-២០២៥)
anh tin bai

សាលាអនុវិទ្យាល័យង៉ូវឡាក ស្រុកយ្វៀងហាយ បានវិនិយោគកសាងយ៉ាងស្អាតស្អំ។

បណ្តាឃុំបានទទួលស្គាល់ជនបទថ្មីលើកកម្ពស់លើកនេះរួមមាន៖ ង៉ូវឡាក (ស្រុកយ្វៀងហាយ) ហ៊ីបមីតី(ស្រុកកូវង៉ាង) តឹបង៉ាយនិងង៉ាយហ៊ុង (ស្រុកទីវកឹង) ឃុំភូកឹង(ស្រុកទីកឹង) ឡុងហឺវ(ទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ) សម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មីខ្នាតគំរូពីកាអប់រំឆ្នាំ ២០២៣។

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសំណូមពរគណៈចង្អុលការបណ្តាកម្មវិធីគោលដៅជាតិនិងចលនាប្រជាជនទាំងមូលសាមគ្គីកសាងជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌នៃបណ្តាស្រុក៖ យ្វៀងហាយ កូវង៉ាង ទីវកឹងនិងទីផ្សាររួមខេត្តយ្វៀងហាយ  បណ្តាឃុំបានទទួលស្គាល់មាននាទីទទួលបន្ទុកបន្តរក្សា និងលើកកម្ពស់គុណភាពបណ្តាលក្ខឋានឃុំជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ ជនបទថ្មីខ្នាតគំរូ។ ដោយឡែកបណ្តាឃុំជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ ត្រូវខំប្រឹងប្រែងកសាងឃុំជនបទថ្មីខ្នាតគំរូនារយៈពេលខាងមុខ

ដូចឆ្នេះគិតមកដល់ពេលនេះ ទូទាំងខេត្តមានឃុំជនបទថ្មីចំនួន៨៥/៨៥ ឃុំជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ចំនួន៤៨ឃុំ និងឃុំជនបទថ្មីខ្នាតគំរូចំនួន៩ឃុំ៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293341