កាត់បន្ថយពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម ២% រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ២០២៤

រដ្ឋាភិបាលទើបចេញនុក្រឹត្យលេខ ៧២/២០២៤/ND-CP ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ កំណត់គោលយោបាយកាត់បន្ថយពន្ធលើតម្លៃបន្ថែ (VAT) យោងតាមនុក្រឹត្យលេខ ១៤២/២០២៤/QH15 ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់រដ្ឋសភា។ អនុក្រឹត្យនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ដល់ដំណាច់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤។

anh tin bai

 

យោងតាមអនុក្រឹត្យនេះ នឹងកាត់បន្ថយពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម ២% ពី ១០% ចុះនៅ ៨% ចំពោះក្រុមទំនិញ សេវាកម្ម លើកលែងតែក្រុមទំនិញ និងសេវាកម្មដូចជា៖ ទូរនាគមន៍ សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ កំហុន ធានារ៉ាប់រង អាជីវកម្មអចលនទ្រព្យ លោហធាតុ និងលិតផលពីលោហធាតុបានលិតរួចលិតផលអាជីវកម្មរ៉ែ (មិនរាប់បញ្ចូលការរុករករ៉ែធ្យូង) ធ្យូងកូក ប្រេងចម្រាញ់ ផលិផលគីមី។ ផលិតផលទំនិញ និសេវាកម្មដែលជាប់ពន្ធលើការប្រើប្រាស់ពិសេស បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន យោងតាមច្បាប់ស្តីពីបច្ចេវិទ្យាព័ត៌មាន។

ការកាត់បន្ថយពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ប្រភេទទំនិ និសេវាកម្មនីមួយត្រូវបាននុវត្តដោយឯកភាពគ្នានៅវគ្គនាំចូលលិតកម្ម រចនា អាជីកម្មពាណិជ្ជកម្ម។ សម្រាប់លិតផលធ្យូងដែលបាលក់ចេញ (រួមទាំងករណីដែលធ្យូងបានរុករកបន្ទាប់ពីបានជ្រើសសម្រាំងយក និងបែងចែកប្រភេទតាមដំណើរការគ្មានចន្លោះមុនពេលលក់) ស្ថិតនៅក្រុមមុខសញ្ញាកាត់បន្ថពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម។ ផលិតផលធ្យូងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកំណត់ នៅតាមវគ្គទាញយកផលលក់ចេញមិនមានសិទ្ធិទទួលបានការកាត់បន្ថយពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមទេ។

គ្រឹះស្ថានអាជីវកម្មគណនាពន្ធដាលើតម្លៃបន្ថែម ដោយប្រើវិធីដកហូតប្រាក់បានអនុវត្តកម្រិតពន្ធដាលើតម្លៃបន្ថែម ៨% សម្រាប់ទំនិញ និសេវាកម្មដែលបានកំណត់។ គ្រឹះស្ថានអាជីវកម្ម (រួមទាំងគ្រួសារអាជីកម្ម និងបុគ្គអាជីកម្ម) ដែលនា VAT តាមវិធីភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលបានកាត់បន្ថយ ២០% នៃអត្រាភាគរយ ដើម្បីនា VAT នៅពេលអនុវត្តចេញវិក័យបត្រសម្រាប់ទំនិញ និងសេវាកម្មត្រូវកាត់បន្ថយ VAT ទៅតាមការកំណត់៕

ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340