ត្រាវិញជួបជុំអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០២៤

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ខែមេសា គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមវៀតណាមខេត្តត្រាវិញចាត់តាំងពិធីជួបជុំអំបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ ២០២៤ ប្រពៃណីជនរួមជាតិខ្មែរ។

anh tin bai

តំណាងចូលរួមពិធីជួបជុំ។

អញ្ជើញចូលរួមពិធី ជួប ជុំមាន មមិត្ត ណុង ធីហា អនុ រដ្ឋមន្ត្រី អនុប្រ ធានគណៈកម្មា ធិ ការ ជន ជាតិ សមមិត្ត ង៉ូ ជីកឿង សមា ជិក គណៈប្រតិ បត្តិ ការមជ្ឈិម បក្ស លេខាបក្ស ខេត្តត្រា វិញ សមមិត្ត គឹម ង៉ុកថាយ អនុលេ ខា អចិន្ត្រៃយ៍បក្ស ខេត្ត ប្រ ធានក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជា ជនខេត្ត  មមិត្ត ឡេ វ៉ាំង ហាំង អនុ លេ ខា បក្ស ខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រ ជាជន ខេត្ត  មមិត្ត ឡឹមមិញ ដាំង អនុ លេ ខាបក្ស ខេត្ត ព្រម ទាំងដំ ណាងថ្នាក់ដឹក នាំ បណ្តា មន្ទីរ ស្ថា ប័ន កម្មាភិ បាល ចូល និ វត្តន៍ ព្រះ សង្ឃ អ្នកមានប្រ ជា ប្រិយភាពក្នុងជន រួមជាតិ ខ្មែរ។

នៅពិធី ជួប ជុំ តំណាង គ្រប់ រូបបាន ស្តាប់អនុលេ ខាបក្ស ខេត្ត ឡឹម មិញ ដាំង អាន លិ ខិតប្រ សិទ្ធ ពរ ឆ្នាំថ្មី របស់នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី នៃរដ្ឋា ភិ បាល និងលិខិតប្រ សិទ្ធ ពរ ឆ្នាំថ្មីបស់គណៈកម្មាធិ ការបក្ស ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាប្រ ជាជន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន គណៈកម្មាធិការ រណ សិរ្ស មា តុ ភូម វៀតណាមខេត្តត្រា វិញ។

anh tin bai

មមិត្ត ឡឹមមិញដាំង អនុលេខាបក្សខេត្ត អានលិខិតប្រសិទ្ធពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។

របាយ ការណ៍ ពីការងារ ជន ជាតិរបស់ ខេត្ត ប្រធាន គណៈ ជនជាតិខេត្ត គាងណិញ បានឲ្យ ដឹង៖ ឆ្នាំ ២០២៣ ជា មួយគោល ការណ៍ គោល  យោ បាយវិនិយោគ ជា ច្រើន និង បត្ថម្ភ ចំ ពោះ តំ បន់ ជន ជាតិ ភាគ តិច បាន រួម ចំ ណែកធ្វើឲ្យតំ បន់ ជន រួម ជាតិខ្មែរវិវឌ្ឍន៍គួរ ឲ្យកត់ សម្គាល់។ អត្រាគ្រួ សារខ្មែរ ក្រីក្រថយ ចុះ នៅ .៨២៧ គ្រួ ស្រូបយកអ ត្រា ,០៣% គ្រួ សា  ជិត ក្រនៅ .០២៦ គ្រួ សារ ស្រូបយកអ ត្រា ,២៥% ប្រៀបជា មួយចំ នួន គ្រួ សារ ខ្មែរ រួមក្នុងខេត្ត អត្ត សញ្ញាណ វប្ប ធម៌ជនជាតិបាន អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍។ ប្រវេណីសាមគ្គី រវាងបណ្តា ជន ជាតិកាន់តែបានរឹត បន្តឹង។ ស្ថាន ភាពសន្តិសុខ យោ បាយ សណ្តាប់ធ្នាប់ សុ វត្ថិ ភាព សង្គមបានរក្សា ស្ថិរភាព។

anh tin bai

  ព្រះបជ្ឈាយ៍ ថាច់ហ្វាយ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍មាគមព្រះសង្ឃសាមគ្គីស្នេហាជាតិខេត្ត ចែករំលែកយោបល់នៅពិធីជួបជុំ។

ថ្លែងយោ បល់នៅ ពិធី ជួប ជុំ ប្រ ធានគណៈកម្មា ធិ ការប្រ ជាជនខេត្ត ឡេ វ៉ាំងហាំង បាន បញ្ជាក់ថា៖ កន្លង ហើយ ជនរួម ជាតិ កម្មាភិបាល យុទ្ធ ជន ខ្មែរក្នុងខេត្តតែងពង្រីក ស្មារតី សា មគ្គី ជនជាតិ សា មគ្គីរវាងអ្នកកាន់ សាស នា និង អ្នកមិន កាន់ សា  នា ជ្រោង ខ្ពស់ ឆន្ទៈខ្លួន ទី ពឹង ខ្លួន ស្វាហាប់ប្រ ឡង ប្រ ណាំងពលកម្មផលិតបង្ក បង្កើន ផល បំ ពេញការ ងារ រៀនសូត្រ  ទន្ទឹម នឹ  នោះ លើក កម្ពស់ការ យល់ ដឹងប្រុងប្រយ័ត្នបដិ វត្តន៍ ប្រុងប្រ យ័ត្នចំ ពោះបណ្តាសកម្ម ភាពបំផ្លិច បំ ផ្លាញ របស់ បណ្តា កង កម្លាំង ជា  មិត្ត រួម ចំ ណែក រក្សាខ្ជាប់ខ្ជួនស្ថិរភាព សន្តិ សុខ  យោ បាយ សណ្តាប់ ធ្នាប់សុវត្ថិ ភាពសង្គម ពង្រីក សេដ្ឋ កិច្ច-សង្គមក្នុង ខេត្ត។

anh tin bai

សមមិត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ថ្លែងយោបល់នៅពិធីជួបជុំ។

ប្រ ធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តកំណត់ ត្រា និងស្ងើច សរសើរចំពោះ ការខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង រួម វិភាគទាន ដ៏ មានតម្លៃទាំងនោះ។ ទន្ទឹម នឹងនោះ អំពាវនាវដល់ ព្រះ សង្ឃគ្រប់ អង្គ ជនរួម ជាតិបណ្តា ជន ជាតិ កម្មា ភិ បាល យុទ្ធ ជនខ្មែរក្នុង ខេត្តគប្បីបន្ត ពង្រីកប្រវេណី ស្នេហាជាតិ សាមគ្គី ជនជាតិ អ្នក កាន់ សា  នានិង អ្នកមិនកាន់ សាសនា ជ្រោងខ្ពស់ ស្មារតីខ្លួន ទី ពឹង ខ្លួន ស្វាហាប់ប្រ ឡង ប្រ ណាំងផលិត ធ្វើ អាជី វកម្ម កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ចី រភាព ផ្តោតលើការផ្សព្វផ្សាយ អនុ វត្ត ល្អសេច ក្តី សម្រេចចិត្តមហា សន្និ បាតបក្ខ ភាគខេត្ត លើក ទី១១ អា ណត្តិ កាល ២០២០-២០២៥។

ទន្ទឹមនឹងនោះ បន្ត ផ្សព្វផ្សាយ អនុ វត្តមានប្រសិទ្ធ ភាពបណ្តា គោល  យោ បាយចំ ពោះ ជន ជាតិ ខ្មែរ ភ្ជាប់ ជាមួយជំរុញ មាំ ការ រៀន សូត្រនិង ធ្វើ តាមសតិ អារម្មណ៍ សិល ធម៌ ឥរិយាបថហូ ជីមិញ កសា ងជន បទ ថ្មី កសាងជីវភាព វប្ប ធម៌ ដើម្បីលើកកម្ពស់ជី វភាព ខាង សម្ភារៈ ស្មារតីរបស់ប្រ ជាជន។ ពង្រឹងការប្រុងប្រយ័ត្នបដិ វត្តន៍ ប្តេជ្ញាតស៊ូ ធ្វើ ឲ្យ  រា ជ័យ រាល់ សកម្ម ភាព បំផ្លិចបំផ្លាញរបស់កងកម្លាំងជា  មិត្ត រក្សាខ្ជាប់ ខ្ជួនសន្តិ សុខ យោបាយ សណ្តាប់ ធ្នាប់ សុ វត្ថិ ភាព សង្គម  បំ ផុស  នាប្រ ឡង ប្រ ណាំងយ៉ាង ផុល ផុសក្នុង ផ្ទៃក្នុងនិងក្រៅប្រ ជាជន ប្តេជ្ញា អនុ វត្តជោគ ជ័យ ភា  កិច្ច ពង្រីក សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆ្នាំ ២០២៤ រួម ចំ ណែកកសាងមា តុ ភូមិ ត្រា វិញពី មួយថ្ងៃ ទៅ មួយថ្ងៃកាន់ តែសម្បួណ៌ ស្រស់ ស្អាត អារ្យ ធម៌។

anh tin bai

មមិត្ត ណុងធីហា អនុរដ្ឋមន្ត្រី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ ជូនអំណោយដល់លោកស៊ើងស៊ុងស៊ើង អតីតមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស អតីតអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈចង្អុលការតីណាមបូ។

anh tin bai

មមិត្ត ង៉ូជីកឿង លេខាបក្សខេត្ត ប្រគេនអំណោយដល់ព្រះឧបជ្ឈាយ៍នៅពិធីជួបជុំ។

នៅ ក្នុង  កាស នេះដែរ ថ្នាក់ ដឹក នាំគណៈកម្មា ធិ ការជនជាតិ គណៈកម្មាធិការ បក្ស ខេត្ត ក្រុម ប្រឹក្សាប្រជាជន គណៈកម្មាធិកា ប្រ ជាជន គណៈកម្មាធិការ រណសិរ្ស មា តុ ភូមិវៀត ណាមខេត្ត ត្រា វិញ បានប្រ គេន ជូនផ្ទាល់ ដៃ ដល់ បណ្តាតំ ណាង នូវ  អំ ណោយពោ ពេញ ដោយអត្ថន័យ អប អរ សា ទរបុណ្យចូល ឆ្នាំថ្មី៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340