ទទួលស្គាល់រមណីយដ្ឋានសារមន្ទីរវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរខេត្តត្រាវិញ

អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឡេថាញ់បិញ ទើបចុះហត្ថលេខាផ្សាយជាធរមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៧៥០/QĐ-UBND ទទួលស្គាល់តំបន់ទេសចរណ៍សាមន្ទីរវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរខេត្តត្រាវិញចំណុះសារមន្ទីរសំយោគត្រាវិញ។

anh tin bai

សារមន្ទីរវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរខេត្តត្រាវិញ

ជាមួយការទទួលស្គាល់តំបន់ទេសចរណ៍សាមន្ទីរវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរខេត្តត្រាវិញ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រគល់សាមន្ទីសំយោគត្រាវិញទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសចរណ៍ ពង្រីក ថែរក្សាធានានូវបណ្តាលក្ខណៈទទួលស្គាល់តំបន់ទេសចរណ៍ អនុវត្តសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចស្របតាមច្បាប់។ មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍អនុវត្តការគ្រប់គ្រងរដ្ឋចំពោះតំបន់ទេសចរណ៍ត្រូវទៅតាមបទប្បញ្ញាត្តិបច្ចុប្បន្ន

សាមន្ទីរវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរខេត្តត្រាវិញមានអាសយដ្ឋានស្ថិនៅអនុសង្កាត់លេខ សង្កាត់ទី ទីក្រុងត្រាវិញ ខេត្តត្រាវិញ។ សារមន្ទីរបច្ចុប្បន្នរក្សាទុក តាំងបង្ហាញ និងឧទ្ទេសនាមវត្ថុបុរាណ រូបភាព និងឯកសារជាង ៨០០ គ្រឿងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវភាពរស់នៅខាងវប្បធម៌សម្ភារៈ វប្បធម៌ខាងវិញ្ញាណរបស់សហគមន៍ជនជាតិខ្មែរត្រាវិតាំងពីប្រពៃណីដល់សព្វថ្ងៃនេះ៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293341