លំដាប់លំដោយ នីតិវិធីផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៤

ច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ អនុម័តឆ្លងនៅថ្ងៃទី ២៧/វិច្ឆិកា /២០២៣ មានសុពលភាពអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១/កក្កដា/២០២៤ រួមមាន៧ជំពួក ៤៦ មាត្រា ក្នុងនោះកំណត់លំដាប់លំដោយ នីតិវិធីផ្តល់អត្តប័ណ្ណពលរដ្ឋនៅមាត្រាទី២៣។

anh tin bai

លំដាប់លំដោយ នីតិវិធីផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពលរដ្ឋដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុគម្រប់ពី១៤ឆ្នាំឡើងទៅ

អ្នកកទទួលពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលត្រូវការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិពីប្រជាពលរដ្ឋ មូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិ មូលដ្ឋានទិន្នន័យឯកទេស ដើម្បីកំណត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវបុគ្គលដែលត្រូវការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ក្នុងករណីដែលមិនទាន់មានព័ត៌មាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិពីប្រជាសាស្រ្ត គឺត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែសម្រួលព័ត៌  មាចូលនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិពីប្រជាសាស្រ្តទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ។

អ្នកទទួល ទទួលយកព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានជីវមាត្រ ព្រមទាំងរូបថតមុខ ស្នាមម្រាមដៃ ប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកដែលត្រូវការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។

អ្នកដែលត្រូវការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ចុះហត្ថលេខាចូលប័ណ្ណទទួលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ។

អ្នកទទួលចេញលិខិតណាត់ជួបដើម្បីប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកវិញ។

ប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅទីតាំងដែលបានចែងក្នុងលិខិតណាត់ជួប។ ក្នុងករណីអ្នកដែលត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស្នើសុំប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅទីតាំងផ្សេង គឺស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅទីតាំងដែលបានស្នើសុំ ហើយបុគ្គលនោះត្រូវបង់ថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូន។

ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុក្រោម១៤ឆ្នាំ លំដាប់លំដោយ នីតិវិធីផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដូចខាងក្រោម៖

អ្នកតំណាងស្របច្បាប់អនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ជនដែលមានអាយុក្រោម ៦ឆ្នាំ ដោយតាមរយៈក្រាំងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ ឬកម្មវិធីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិ។ ក្នុងករណីដែលមនុស្សអាយុក្រោម ៦ឆ្នាំមិនបានចុះឈ្មោះកំណើត គឺអ្នកតំណាងស្របច្បាប់នឹងអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាមរយៈនីតិវិធីដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការចុះឈ្មោះកំណើតនៅក្រាំងសេវាសាធារណៈ កម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណជាតិ ឬដោយផ្ទាល់នៅស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។ ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណមិនប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ និងជីវមាត្រសម្រាប់មនុស្សមានអាយុក្រោម ឆ្នាំទេ។

ប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុគម្រប់ពី ឆ្នាំ រហូតដល់អាយុក្រោម ១៤ ឆ្នាំ រួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ទៅស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ ដើម្បីទួលបានព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ និងព័ត៌មានជីវមាត្រស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ អ្នកតំណាងស្របច្បាប់របស់បុគ្គលដែលមានអាយុចាប់ពីគម្រប់ ៦ឆ្នាំ រហូតក្រោម ១៤ ឆ្នាំ អនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជំនួសអោយបុគ្គលនោះ។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ច្បាប់បានកំណត់ ក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់សមត្ថភាពដំណើរការរដ្ឋប្បវេណី ឬអ្នកមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងការយល់ដឹង និងការគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយា គឺត្រូវមានតំណាងផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីជួយបំពេញនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងប្រការទី មាត្រាទី២៣។  ក្នុងករណីបដិសេធដើម្បីចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ គឺស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណត្រូវតែឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងបញ្ជាក់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់។

កន្លែងអនុវត្តនីតិវិធីនៃការចេញ  និងចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឡើងវិញ គឺជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណរបស់នគរបាលស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុងចំណុះទីក្រុងមជ្ឈិម ឬស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គរខេត្ត ទីក្រុងចំណុះមជ្ឈិមទីកន្លែងដែលពលរដ្ឋរស់នៅ។

ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណនៃក្រសួងគរបាលចំពោះបណ្តាករណីអាស្រ័យដោយអ្នកជាប្រមុខស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណនៃក្រសួងនគរបាលសម្រេចចិត្ត។

ក្នុងករណីចាំបាច់ ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណដែលមានចែងក្នុងប្រការទី និង ទី មាត្រាទី២៧ ត្រូវរៀបចំនីតិវិធីចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅតាមឃុំ សង្កាត់ ទីប្រជុំជន ស្ថាប័ន អង្គភាព ឬនៅតាមលំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340