អ្នកស្រី តូធីធូហុង ទទួលតំណែងជានាយិការមន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការនិងសង្គម

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តចាត់តាំងពិធីប្រកាសនិងប្រគល់ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តតែងតាំងនាយកមន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមចំពោះអ្នកស្រី តូធីធូហុង នាយិការរងមន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការនិងសង្គម។ សមមិត្តឡេថាញបិញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត អញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងយោបល់។

anh tin bai

មមិត្ត ឡេថាញ់បិញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តដល់អ្នកស្រី តូធីធូហុង នាយិការមន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការនិងសង្គម។

នៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៧៧៥/QĐ-UBND ចុះថ្ងៃទី១០ ខែភា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញតែងតាំងមានកំណត់ពេលវេលាចំពោះអ្នកស្រី តូធីធូហុង នាយិការរងមន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការនិងសង្គម ទទួលតំណែងជានាយិការមន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការនិងសង្គម។

ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងថ្លែងយោបល់ប្រគល់ភារកិច្ច អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ឡេថាញបិញ អបអរសាទរនិងកំណត់ត្រាចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រី តូធីធូហុង នារយៈកាលកន្លងហើយ។ ជាមួយបទពិសោធន៍បានឆ្លងកាត់មុខតំណែងការងារជាច្រើនគឺជាលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកស្រី តូធីធូហុង បន្តពង្រីកផ្នែកជំនាញ សមត្ថភាពការងារ សេនាធិការជួនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអនុវត្តល្អភារកិច្ចរបស់ផ្នែក។

សំណូមពរមុខតំណែងថ្មី អ្នកស្រី តូធីធូហុង រួសរាល់ច្បាមខ្ជាប់ការងារថ្មី អនុវត្តល្អភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូន រួមចំណែកអនុវត្តល្អសមត្ថកិច្ច ភារកិច្ចរបស់មន្ទីរពលកម្ម-យុទ្ធជនពិការនិងសង្គម៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340