គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត បូកសរុបស្ថានភាពអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ២០២៣

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ខែមរា គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តចាត់តាំងសន្និបាតគណៈប្រតិបត្តិការបក្ខភាគខេត្ត(បើកទូលាយ) លើកទី១៦ ដើម្បីបូកសរុបស្ថានភាពអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ២០២៣ និងកសាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ២០២៤។ មមិត្ត ង៉ូជីកឿង មាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាបក្សខេត្ត និងបណ្តាអនុលេខាបក្សខេត្តរួមធ្វើអធិតីសន្និបាត។

anh tin bai

ទិដ្ឋភាពអង្គប្រជុំ

អញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតមានបណ្តាមិត្ត៖ ត្រឹងមិញផុង ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃនាយកកដ្ឋានភូមិភាគ នៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម ង្វៀងធីហៀង អ្នកឯទេសនៃនាយកដ្ឋានភូមិភាគ គណៈកម្មាធិការកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិម បណ្តាមិត្តជាមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការបក្ខភាគខេត្ត (នីតិកាលទី ១១) ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័ន អង្គការយោបាយ-សង្គមខេត្ត ប្រធា អនុប្រធានបណ្តាស្ថាប័នសេនាធិការ ជំនួយការគណៈកម្មាធិកាបក្សខេត្ត មាជិកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានបណ្តាផ្នែកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត នាយកអាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនមានទុនរដ្ឋគ្រប់គ្រងនៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត នាយកមន្ទីរហុវិជ្ជាពេទ្យខេត្ត លេខាបណ្តាកម្មាធិការបក្សស្រុក៖ កាងឡុង ថ្កូវ និងយ្វៀងហាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនណ្តាស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុង។

ថ្លែងយោបល់បើកសន្និបាត លេខាបក្សខេត្ត ង៉ូជីកឿង បានឲ្យដឹង៖ ឆ្នាំ២០២៣ ជាឆ្នាំមានអត្ថន័យសំខាន់ ប្រមូលផ្តុំកម្លាំងយ៉ាងប្តូរផ្តាច់បង្កើតជាសន្ទុះដើម្បីបំពេញនូវការខាតបង់នៃបណ្តាឆ្នាំដើមអាណត្តិកាលអាស្រ័យដោយជះឥទ្ធិពលពីអាសន្នរោគជំងឺកូវីដ-១៩។ ប្តេជ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចនូវកម្រិតខ្ពស់បណ្តាគោលដៅនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តទូទាំងអាណត្តិកាល ២០២០-២០២៥។

anh tin bai

លោក ង៉ូជីកឿង លេខាបក្សខេត្ត ថ្លែងយោបល់នៅសន្និបាត

អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងបរិបទរួមមានភាពងាយស្រួលជាច្រើន ក៏ប៉ុន្តែមានការជួបលំបាក សាកល្បងជាច្រើនលាយលំគ្នាផងដែរ ប៉ុន្តែជាមួយស្មារតីប្តេជ្ញាចិត្ត ច្បាមខ្ជាប់បានាសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ភាកិច្ចសំខាន់ ប្រការ ភារកិច្ចទម្លុះទម្លាយ៣ប្រការ បានខិតខំអនុវត្តសម្រេចបណ្តាភាគកម្រិតនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុត។ ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត គណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ការខិតខំប្រឹងប្រែងពីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក ការខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់លំបាកឈានឡើងរបស់ប្រជាជន និងសហគមន៍អាជីវកម្ម ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់ខេត្តមានការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្ត គោលដៅភាគច្រើនសុទ្ធតែសម្រេចតាមផែនការដាក់ចេញ។

លេខាបក្សខេត្តបានឲ្យដឹងបន្ថែម៖ ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ២០២៤ បន្តបានព្យាករណ៍នៅមានការជួបលំបាកច្រើន។ នេះជាឆ្នាំត្រូវតផ្តោតលើភារកិច្ចជាច្រើន ជាឆ្នាំដ៏សំខាន់ ឆ្នាំបង្កើតសន្ទុះសម្រេចចិត្តអនុវត្តជោគជ័យនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតតំណាងបក្ខភាគខេត្ត លើកទី១១។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តលើកនេះត្រូវពង្រីកបញ្ញា ពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់នូវការពិត វាយតម្លៃត្រូវតាមស្ថានភាព ស្នើដំណោះស្រាយសមស្រប មានលទ្ធភាពអាចដំណើរការបាន សម្រាប់រួមចំណែកចូលសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ដើម្បីដឹកនាំ ចង្អុលការ ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តបណ្តាគោលដៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ២០២៤ ជាមួយស្មារតីប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុត

នេះជាសន្និបាតមានអត្ថន័យសំខាន់ សម្រេចចិត្តក្នុងការដឹកនាំ ចង្អុលការអនុវត្តជោគជ័យសេចក្តីសម្រេចចិត្តហាសន្និបាតបក្ខភាគខេត្ត អាណត្តិកាល ២០២០-២០២៥។ លោកស្នើដល់តំណាងគ្រប់រូបផ្តោតលើការពិភាគ្សា អនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវបទប្បញ្ញត្តិនៃកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីឱ្យសន្និបាតប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ។

របាយការណ៍នៅសន្និបាត៖ អចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្តបានឲ្យដឹង ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងបរិបទនៃស្ថានភាពទូទៅរបស់ប្រទេសជាតិ របស់ខេត្តនៅមានការជួបលំបាកច្រើន ប៉ុន្តែជាមួយការប្តេជ្ញាចិត្ត ដឹកនាំ ចង្អុលការរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ ទើបលទ្ធផលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តសម្រេចបានលទ្ធផលគួរកត់សម្គាល់។ លទ្ធផលអនុវត្តសម្រេចនិងសម្រេចលើស ២៦/២៧ នៃគោលដៅសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

កំណើន GRDP សម្រេច,២៥% ក្នុងនោះតំបន់ កើន,៩៥% តំបន់កើន ១៥,៦៣% តំបន់កើន ,៧០% ការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចបានកើតឡើងយ៉ាងស្មើៗគ្នាវាងមូលដ្ឋាននឹងមូលដ្ឋាន ក្នុងនោះមានមូលដ្ឋានជាច្រើនមានល្បើនបង្កើនតម្លៃផលិតកម្មខ្ពស់ មាត្រដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៅតម្លៃបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណសម្រេចជាង ៨៣.៣៧០ពាន់លានដុង រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបានបង្វែត្រូវចំទិសដៅ GRDP គិតជាមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាក់សម្រេចបាន ៨១,៧៥លានដុង សម្រេច១០៧,% នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត CPI គិតជាមធ្យមទូទាំងឆ្នាំកើន ,៥៥% ប្រៀបជាមួយដំណាក់ដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន។

ផលិតកម្មកសិកម្មជាសាវន្តមានភាពងាយស្រួល រចនាសម្ព័ន្ធបន្តបានបង្វែប្តូរសមស្របជាមួយភាពមានប្រៀបខ្លាំងរបស់ខេត្ត សរុបតម្លៃផលិតកម្មទូទាំងផ្នែកសម្រេចជាង ៣១.១៨០ពាន់លានដុង លើស,៤៤%នៃផែនការ។ ជម្រុញមាំសកម្មភាពផលិតកម្មឧស្សាកម្ម សរុបផលិតកម្មឧស្សាកម្មសម្រេចជិត ៣៥.៣៧០ពាន់លានដុង កើន១២,០៦% ប្រៀបជាមួយដំណាក់តែមួយនៃឆ្នាំមុន។ សរុបតម្លៃលក់រាយមុខទំនិញនិងប្រាក់ចំណូលនៃសេវាកម្មសម្រេចបាន ៥៦.១៨០ពាន់លានដុង កើន១៥,០៥%ប្រៀបជាមួយដំណាក់កាលដូចគ្នា។

សរុបទុនវិនិយោគនៃសង្គមទាំងមូលសម្រេចជាង ៣២.០០០ពាន់លានដុង កើន ១៧,០៧% ប្រៀបជាមួយដំណាក់កាលដូចគ្នា។ ចំណូលវិកាសរុបសម្រេចបាន ១៧.១៧៥ពាន់លានដុង កើន ,៨៩% ប្រៀបជាមួយដំណាក់កាលដូចគ្នា។ ត្រាគ្រួសារក្រីក្រតាមបន្ទាត់ក្រពហុវិមាត្របានថយចុះ ,៦៩% រៀបចំប្រគល់ ទទួលយុជនចំនួន .០០០ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាឆ្នាំ ២០២៣ ធានាសុវត្ថិភាព។

នៅអង្គសន្និបាតបណ្តាតំណាងបានផ្តោតលើការពិភាគ្សាអំពីការជួបលំបាក នៅមានកំណត់ និងរួមបំពេញយោបល់ដើម្បីអនុវត្តសម្រេចបានលទ្ធផលបណ្តាគោលដៅនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ ២០២៤។

សន្និបាតបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈពេលថ្ងៃ ទី៣និងទី ខែករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតខេត្ត៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340