ស្រុកថ្កូវសម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មី

កាលពីថ្ងៃទី ខែមេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ត្រឹងឡឺវក្វាង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨៨/QĐ-TTg ទទួលស្គាល់ស្រុកថ្កូវ ខេត្តត្រាវិញសម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មី ឆ្នាំ២០២៣។

anh tin bai

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញទទួលបន្ទុកប្រកាសនិងផ្តល់គ្រឿងលើកទឹកចិត្តទៅតាមសេចក្តីកំណត់ ចង្អុលការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកថ្កូវបន្តរក្សា និងលើកកម្ពស់គុណភាពបណ្តាលក្ខឋានជនផ្តោតសំខាន់លើលក្ខឋានជនផលិតកម្ម និងបរិស្ថានដើម្បីធានានិរន្តភាពក្នុងការសាងជនបទថ្មី។

ស្រុកថ្កូវមាន ១៥/១៥ឃុំបានទទួលស្គាល់សម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មី សម្រេច១០០% ក្នុងនោះមាន ឃុំ (ដាយអាន ង៉ុកបៀន) សម្រេចលក្ខឋានជនបទលើកកម្ពស់ សម្រេចបាន ១៣,៣៣% មានទីប្រជុំជនចំនួន/ (ទីប្រជុំជនថ្កូវ ទីប្រជុំជនឌិញអាន) សម្រេចសម្បទាអារ្យធម៌ទីក្រុង សម្រេច១០០% ស្រុកសម្រេច / លក្ខឋានស្រុកជនបទថ្មីទៅតាមសេចក្តីកំណត់នៃលក្ខឋានស្រុកជនបទថ្មី ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥។

អនុវត្តនាកសាជនបទថ្មី ស្រុកបានវិនិយោគកសាងជាសារវន្តសម្រេចបានប្រព័ន្ធគមនាគមជនបទនៅលើភូមិសាស្រ្ត (ផ្លូវកៅស៊ូ បេតុង)មានប្រវែងសរុប ៧៦១,៧៥គីឡូម៉ែត្រ។ ក្នុងនោះ មានផ្លូវស្រុក ផ្លូវឃុំ និងផ្លូវអន្តឃុំចំនួន១០០% បានកសាងដោយក្រាលកៅស៊ូ និងផ្លូវភូមិ អន្តរភូមិចំនួន៩៧,៥៦% ត្រូវបានកសាងដោយចាក់កៅស៊ូ និងចាក់បេតុង។

ទន្ទឹមនឹងនោះ អត្រាគ្រួសារប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាប្រចាំនិងសុវត្ថិភាពសម្រេចបាន ៩៩,៩២% តម្លៃផលិតកម្មជាមធ្យមក្នុងមួយហិកតាដីកសិកម្មសម្រេចបាន ២៦៦,៤៦លានដុង/ហិកតា/ឆ្នាំ (កើន ១៦៦,៤៦%លានដុងប្រៀបជាមួយឆ្នាំ ២០១៦) អត្រាគ្រួសារក្រថយចុះនៅ ,៣៣% ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមលើមនុស្សម្នាក់ឆ្នាំ ២០២៣ សម្រេចបាន ៦២,៦៦លានដុង/ម្នាក់/ឆ្នាំ។

អត្រាពេញចិត្តរបស់ប្រជាជននៅលើភូមិសាស្រ្តចំពោះលទ្ធផលកសាងជនបទថ្មីរបស់ស្រុកសម្រេចបាន ៩៩,៩៥% (បៀបជាមួយសេចក្តីកំណត់ ៩៥%)

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293341