ត្រាវិញ៖ ទទួលស្គាល់បន្ថែមឃុំចំនួន៣ទៀតសម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ និងខ្នាតគំរូ

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទើបតែចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ឃុំជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ចំនួនឃុំ និង ឃុំជនបទថ្មីខ្នាតគំរូ ឃុំ (ដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២១-២០២៥)

anh tin bai

ប្រជាជនឃុំហ្វាអឹង ស្រុកកូវកែថែរក្សាផ្លូវដាំផ្កា (រូបភាព៖ មិញធ្វី)

យោងតាននោះ មានឃុំចំនួន បានទទួលស្គាល់សម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មីលើកកម្ពស់នោះគឺឃុំផុងថាញ់ និងហ្វាអឹង (ស្រុកកូវកែ) ឃុំថាញ់ភូ (ស្រុកកូវកែ) សម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មីខ្នាតគំរូពីផលិតកម្មឆ្នាំ ២០២៣ (ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥)

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តចង្អុលការគណៈចង្អុលការបណ្តាកម្មវិធីគោលដៅជាតិ និងចលនាប្រជាជនទាំងមូលសាមគ្គីកសាងជីភាពរស់នៅវប្បធម៌នៃបណ្តាឃុំខាងលើ និងស្រុកកូវកែមាននាទីទទួលបន្ទុកបន្តរក្សានិងលើកកម្ពស់គុណភាពបណ្តាលក្ខឋានឃុំជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ខ្នាតគំរូ។ ចំពោះបណ្តាឃុំជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ត្រូវខំប្រឹងប្រែងកសាងឃុំជនបទថ្មីខ្នាតគំរូនារយៈពេលខាងមុខ។

គិតមកដល់ពេលនេះ ខេត្តមានស្រុកជនបទថ្មីចំនួន/ ឃុំចំនួន១០០%សម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មី ឃុំចំនួន៤០ សម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មីលើកកម្ពស់ ឃុំជនបទថ្មីខ្នាតគំរូចំនួន៤៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340