បន្ថយពន្ធបូកបន្ថែម ០៦ ខែ ដើមឆ្នាំ ២០២៤

រដ្ឋាភិបាលទើបចេញអនុក្រឹត្យលេខ ៩៤/២០២៣/ NĐ-CP ស្តីពីការកំណត់គោលនយោបាយបន្ថយពន្ធបូកបន្ថែបតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១១០/២០២៣ /QH១៥ ចុះថ្ងៃទី ២៩/១១/២០២៣ របស់រដ្ឋសភា។  អនុក្រឹត្យនេះមានសុពលភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤។ 

anh tin bai

 

ជាក់ស្តែងគឺ បន្ថយពន្ធបូកបន្ថែមចំពោះបណ្តាក្រុមមុខទំនិញ សេវាកម្មកំពុងបនអនុវត្តកម្រិតអត្រាពន្ធ  ១០% វាលែងតែក្រុមមុខទំនិញ សេវាកម្មដូចជា៖ ទូរគមនាគមន៍ សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ មូលប័ត្រ អាជីវកម្មអចលនាទ្រព្យ លោហធាតុ និងផលិតផលលោហធាតុបោះពុម្ភស្រាប ផលិតផលចម្រាញ់រ៉ែលោហៈ ខ្យួងកូក ចម្រាញ់ប្រេង ផលិតផលសារធាតុគីមី ផលិតផលមុខទំនិញ និងសេវាកម្មទទួលបន្ទុកពន្ធជួញដូរពិសេស បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមច្បាប់ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។

ចំពោះករណីមុខទំនិញ សេវាកម្មដែលមុខសញ្ញាមិនស្ថិតក្នុងពន្ធបូកបន្ថែមឬមុខសញ្ញាស្ថិតក្នុងពន្ថបូកបន្ថែម ៥% តាមការកំណត់របស់នីតិវិធីពន្ធបូកបន្ថែមគឺអនុវត្តតាមការកំណត់របស់នីតិវិធីពន្ធបូកបន្ថែម និងមិនបានបន្ថយពន្ធបូកបន្ថែមឡើយ។  

មូលដ្ឋានធ្វើអាជីវកម្មគិតពន្ធបូកបន្ថែមតាមវិធានការហូតចេញដោយបានអនុវត្តកម្រិតអត្រាពន្ធបូកបន្ថែម ៨% ចំពោះមុខទំនិញ សេវាកម្មដែលបានកំណត់។

ចំពោះករណីមូលដ្ឋានធ្វើអាជីវកម្ម (ព្រមទាំងគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្ម បុគ្គលធ្វើអាជីវកម្ម) ត្រូវគិតពន្ធបូកបន្ថែមតាមវិធានការអត្រា % លើប្រភពចំណូលដែលបានបន្ថយ ២០% នៃកម្រិតអត្រា % ដើម្បីវាយពន្ធបូកបន្ថែមពេលដែលអនុវត្តការចេញវិក័យប័ត្រឱ្យមុខទំនិញ សេវាកម្មដែលបានបន្ថយពន្ធបូកបន្ថែម៕

ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340