កម្រិតពន្ធការពារបរិស្ថានចំពោះប្រេងសាំង ប្រេងរម្អិលចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាទើបចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤២/២០២៣ /UBTVQH១៥ ស្តីពីកម្រិតពន្ធការពារបរិស្ថានចំពោះប្រេងសាំង ប្រេងរម្អិលចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤។

anh tin bai

 

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤២/២០២៣ /UBTVQH១៥ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ មុខទំនិញ ប្រេសាំង ក្រៅពី etanol នឹងមានកម្រិតពន្ធក្នុងមួយលិត្រ ២.០០០ ដុង។ ចំពោះបណ្តាមុខទំនិញឥន្ទនៈហោះហើរ ប្រេ diesel ប្រេ mazut ប្រេរម្អិលសុទ្ធតែមានកម្រិតពន្ធក្នុងមួយលិត្រ ១.០០០ ដុង។ដោយឡែកមុខទំនិញប្រេកាតមានកម្រិតពន្ធក្នុងមួយលិត្រ ៦០០ដុង។  

កម្រិតពន្ធការពារបរិស្ថានចំពោះប្រេងសាំង ប្រេរម្អិលចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៥ បន្តនឹងបានអនុវត្តតាមការកំណត់របស់សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៧៩/២០១៨/UBTVQH១៤ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៨ របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាស្តីពីតារាងពន្ធការពារបរិស្ថាន៕ 

ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293341