អង្គការចាត់តាំងយន្តការ

 
anh tin bai
 
 

. ប្រធាន គណៈកម្មាធិ ការប្រជាជន ខេត្ត៖ ឡេ វ៉ាំង ហាំង

- ភេទៈ ប្រុស

- កើត ឆ្នាំ៖ ១២/១០/១៩៧០

- ទីកន្លែង កំ ណើត៖ ឃុំ លឺវង៉ីប អាញ់ ស្រុកថ្កូវ ខេត្តត្រា វិញ

- ស្រុក កំ ណើត៖ ឃុំ លឺវង៉ីប អាញ់ ស្រុកថ្កូវ ខេត្តត្រា វិញ

- ជនជាតិ៖ កិញ

- ថ្ងៃបានចូលបក្ស កុម្មុយ និស្តវៀត ណាម៖ //១៩៩៥

- ថ្ងៃបក្ខជនពេញ សិទ្ធិ   //១៩៩៦

- សរ សើរនិង ជូនរង្វាន់៖ ប័ណ្ណ សរ សើរ របស់ក្រ សួង ផ្នែក យុទ្ធ ជនប្រឡង ប្រ ណាំងថ្នាក់ ខេត្ត ប័ណ្ណ សរ សើរបស់នាយក រដ្ឋមន្ត្រី នៃ រដ្ឋា ភិ បាល គ្រឿងឥស្សារិយយសពល កម្មថ្នាក់លេខ ៣។

ដឹក នាំ គ្រប់ គ្រងគ្រប់វិស័យធ្វើ សកម្ម ភាព ទដែលស្ថិត ក្នុងក្រប ខ័ណ្ឌមុខ ងារ ភា រកិច្ច សិទ្ធិអំ ណាចរបស់ គណៈកម្មា ធិការប្រ ជាជន ខេត្ត។ 

ចង្អុល បញ្ជាការផ្ទាល់ លើបណ្តាវិស័យងារងារដូច ខាង ក្រោម៖

- គ្រោងផែន ការ ខេត្ត ផែន ការ ពង្រីក សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់ ខេត្ត ចង្អុល ការរួម បណ្តា គម្រោង កា វិ និ យោគនៅលើភូមិ សាស្រ្ត។

- កម្មវិ ធី គោ លដៅ ជាតិកសាង ជន បទ ថ្មី កែ ទម្រង់ រដ្ឋបាល ចាត់តាំងយន្តការ ក្រប ខ័ណ្ឌ រដ្ឋ ការងារកម្មា ភិ បាល កសាង រដ្ឋអំណាច កិច្ចការ ផ្ទៃ ក្នុង ធ្វើ សវនាការពល រដ្ឋ យុត្តិ ធម៌ អនុវត្តសាលក្រមស៊ី វិល ព្រំ ប្រ ទល់រដ្ឋ បាល បណ្តាបញ្ហារួមពី ការ ងារ ជន ជាតិ សា  នា ការងារប្រឡងប្រ ណាំងនិង សើ្ងច សរ សើរ ដោះស្រាយ ការ ប្តឹងតវ៉ាថ្កោល ទោស ការងារប្រ ជា ចល នារដ្ឋ។

- ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនា គារ។

- ការ ពារ ជាតិ សន្តិ សុខ បង្ការ ប្រ ឆាំង អំ ពើ ពុក  លួយ អនុ វត្តប្រិត សំ ចៃ ប្រ ឆាំងអំ ពើខ្ជះខ្ជាយ។

-បណ្តាភារកិច្ចបៃដន្យសំខាន់ៗ និងបណ្តាដំ ណោះ ស្រាយដែលមានភាព ទម្លុះទម្លាយលើគ្រប់ វិ ស័យ។

រក្សាខ្ជាប់ ភាព ទំ នាក់ ទំ នង ជា មួយអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការ បក្ស ខេត្ត អចិន្ត្រៃយ៍ក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ជាជន ខេត្ត ក្រុម ប្រតិ ភូតំ ណាងរដ្ឋ  ភា អង្គ ភាព ខេត្តត្រា វិញ តុលាការប្រ ជាជន និង សភាត្រួតពិនិត្យ ប្រ ជាជន។

តាម ដាន និង ចង្អុល ការផ្ទាល់   គរ បាល ខេត្ត គណៈ បញ្ជា ការដ្ឋានយោធាខេត្ត គណៈ បញ្ជា ការដ្ឋានកង ទ័ពការ ពារ ព្រំ ដែន ខេត្ត មន្ទីរ ហាផ្ទៃ មន្ទីរ ហិរញ្ញវត្ថុ អធិការ កិច្ច មន្ទីរយុត្តិ ធម៌ នា យកដ្ឋាន អនុ វត្តសា ក្រម នាយកដ្ឋាន ព័ន្ធដារ រត នា គារ ធនា គារ មូលនី ធិ ឥណ ទានប្រជាជន មូលនីធិ វិ និ យោគអភិវឌ្ឍន៍  មាគមមេ ធា វី និងក្រុមហ៊ុនចំកាត់ឯកសមាជិកឆ្នោតជាតិស្ថាបនាខេត្តត្រា វិញ ស្រុក កូវ កែ ស្រុក ទីវកឹង និង ទី ក្រុងត្រា វិញ។

ទទួល បន្ទុកផ្ទាល់ ជាប្រ ធានក្រុមប្រឹក្សាកាតព្វកិច្ចយោ ធា ខេត្ត។ ប្រ ធានក្រុម ប្រឹក្សាប្រ ឡង ប្រណាំង-ស្ងើចសរ សើរ ខេត្ត។ ប្រ ធានគណៈចង្អុល ការសុវត្ថិ ភាពអ នា ម័យ ម្ហូបអាហារ ខេត្ត ប្រ ធានគណៈចង្អុ ការបង្ការ ប្រ ឆាំងឧក្រិដ្ឋ ជន បាយ មុខសង្គម និង  កសាង ចលនា ប្រជាជន ទាំងមូ ការពារ សន្តិសុខ ជាតិ។ ប្រ ធាន គណៈចង្អុល ការគម្រោង ការ SMS និង AMD ប្រ ធានគណៈសុ វត្ថិ ភាពចរាចរណ៍ ខេត្ត  ប្រធានគណៈចង្អុលការបង្ការ ទប់ទល់ គ្រោះ ហន្ត រាយធម្ម ជាតិនិងស្វែងរក សង្គ្រោះ។ ប្រ ធានគណៈចង្អុលការកសាងរដ្ឋ អំ ណាច អេ ឡិចត្រូនិក ប្រ ធានក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យនិងកំណត់តម្លៃដី ធ្លីជាក់ ស្តែង។

 
anh tin bai
 

. អនុប្រ ធាន គណៈកម្មាធិការប្រជាជន ខេត្ត៖ ង្វៀង ទ្រុង ហ្វាង 

- ភេទ៖ ប្រុស

- កើត ឆ្នាំ  ១៣// ១៩៦៥

- ទី កន្លែង កំ ណើត៖ ឃុំស្វឹង ឡុក ស្រុកឡុង ខាញ់ ខេត្តដុងណៃ

- ស្រុក កំ ណើត  ឃុំង៉ូវ ឡាក ស្រុកយ្វៀង ហាយ ខេត្ត ត្រា វិញ

- ជន ជាតិ៖ កិញ

- ថ្ងៃចូល  បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម  ២៦/១០/១៩៩១

- ថ្ងៃបក្ខជនពេញ សិទ្ធិ៖ ២៦/១០/១៩៩២

- សរ សើរនិង ជូនរង្វាន់៖ ប័ណ្ណ សរ សើរ របស់ នា យក រដ្ឋ មន្ត្រីនៃរដ្ឋា ភិ បាល ក្រ សួង ផ្នែក

- លេខ ទូរសព្ទ៖ 0913.962.969

- អ៊ី ម៉ែល៖ nthoang@travinh.gov.vn

ជំនួយការងារ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតាម ដាន ចង្អុល ការដល់បណ្តា វិស័យការងារ៖

-  ស្សា ហកម្ម-សិប្ប កម្ម ពង្រីក អគ្គិ  នី គម នា គមន៍និង ដឹក ជញ្ជូន សុវត្ថិ ភាព  រាចរណ៍ គ្រប់ គ្រង ទីផ្សារ សាង សង់សា វន្ត គ្រោង ផែនការ ទីក្រុង និង ជនបទ ការអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន តំបន់អាសយជន ប្រ ព័ន្ធ លូបង្ហូតទឹក ទឹកស្អាត និងអនាម័យ បរិ ស្ថានជនបទ កសិ-រុក្ខ-ជលផល បង្ការ ទប់ទល់ គ្រោះ  ហន្តរាយ ធម្ម ជាតិ និងស្វែងរកសង្គ្រោះ។

- កម្ម វិធី គោល ដៅ ជាតិកសាង ជន បទ ថ្មី និង បណ្តាកម្ម វិធីផ្សេង ទៀតស្ថិតក្នុងក្រប ខ័ណ្ឌវិ ស័យ  ទួលបន្ទុក។

- ដោះស្រាយការបន្តឹងតវ៉ា ថ្កោល ទោសស្ថិតក្នុងក្រប ខ័ណ្ឌ វិ ស័យទទួលបន្ទុក

- រក្សា ខ្ជាប់ភាពទំ នាក់ ទំ នងជា មួយ មា គមអតីតយុទ្ធ ជន ខេត្ត មា គមកសិករ ខេត្ត។

- ជំនួយប្រ ធាន គណៈកម្មាធិ ការប្រ ជាជន ខេត្តតាម ដាននិងចង្អុល ការ៖ ការិយា ល័យ នៃ គណៈកម្មា ធិការប្រ ជាជន ខេត្ត មន្ទីរគម នា គមន៍និង ដឹក ជញ្ជូន មន្ទីរស្ថាបនា មន្ទីរឧស្សាហពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីរកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បណ្តាគណៈ គ្រប់ គ្រងគម្រោងផ្នែកការ  ទេសស្ថិតក្រោមឱ វាទគណៈកម្មា ធិ ការប្រ ជា   ខេត្ត គ្រប់ គ្រង ទី ផ្សារ អគ្គិ សនី ក្រុម ហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ទឹកត្រា វិញ និងក្រុម ហ៊ុនចំកាត់ឯកសមាជិកគ្រប់ គ្រង និង ធ្វើអា ជី វកម្មសំ ណង់ធារា សាស្រ្ត ត្រា វិញ សមា គមជល ផល និង ធ្វើចម្ការ ស្រុកចូវ ថាញ់ និង ស្រុកកាង ឡុង៕

 

 
anh tin bai
 

. អនុប្រ ធាន គណៈកម្មាធិការប្រ ជាជន ខេត្ត  ឡេ ថាញ់ បិញ

- ភេទ៖ ប្រុស

- កើត ឆ្នាំ  ឆ្នាំ ១៩៦៩

- ទី កន្លែង កំ ណើត៖ ឃុំង៉ុក បៀង ស្រុកថ្កូវ ខេត្តត្រា វិញ។

- កម្រិតវិជ្ជា ជំ នាញ៖ បរិញ្ញា ប័ត្រ រដ្ឋ បាល មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចជលផល 

ជំនួយប្រ ធាន គណៈកម្មា ធិ ការប្រ ជាជន ខេត្តតាម ដាន និងចង្អុល ការលើបណ្តា វិ ស័យ ការងារ៖

- វប្ប ធម៌ កី ឡានិង ទេសចរណ៍ អប់ រំ និង បណ្តុះ បណ្តាល សុ ខា ភិ បាល ពលកម្មយុទ្ធ ជន ពិ ការ និង សង្គម កិច្ច កាសែត វិទ្យុះនិង ទូ  ទស្សន៍។

- អង្គការ ចាត់ តាំងយន្តការ កសាងរដ្ឋ អំណាច កិច្ចការ ផ្ទៃក្នុង យុត្តិ ធម៌ អនុវត្តសាល ក្រម រដ្ឋ ប្បវេណី ការងារប្រជាច នារដ្ឋអំ ណាច។

- កម្ម វិធី គោល ដៅ ជាតិកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្រចី រភាព ដំ ណាក់ កាល ២០២១-២០២៥ កម្ម វិធី គោលដៅជាតិពង្រីកសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម នៅ តំ បន់ ជន ជាតិ ភាគ តិច និងតំបន់ ភ្នំ ដំណាក់កាល ២០២១-២០៣០ និងបណ្តាកម្មវិធី គោលដៅជាតិផ្សេង  ទៀតស្ថិតក្នុងក្រប ខ័ណ្ឌវិស័យទទួលបន្ទុក។

- ដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រចាំទាក់ទងនឹងកិច្ចការជនជាតិ និងសាសនា។

- តាម ដាន ដាស់ តឿន ត្រួត ពិ និត្យ បណ្តា សំ ណង់ គម្រោងការ ស្ថិត ក្នុងផ្នែក វិស័យដែលបានប្រគល់ភារៈ ទទួល បន្ទុកដោយបាន ស្ថា ប័នមានសមត្ថកិច្ចផ្តល់សច្ចាប័ន ផ្សព្វផ្សាយ អនុ វត្ត។

- ដោះស្រាយការបន្តឹងតវ៉ា ថ្កោល ទោសស្ថិតក្នុង វិ ស័យទទួលបន្ទុក

- រក្សាខ្ជាប់ ភាពទំ នាក់ ទំ នងជា មួយ ស្ថា ប័ន ជំ នាញសេនា ធិ ការ ជំ នួយការគណៈកម្មាធិ ការ បក្ស ខេត្ត គណៈកម្មាធិការ រណសិរ្សមាតុ ភូមិ វៀត ណាមខេត្ត និងសម្ព័ន្ធយុ វជនខេត្ត។

ជំនួយគណៈកម្មាធិការ ប្រ ជាជន ខេត្តតាម ដាននិង ចង្អុល ការ៖ មន្ទីរសុ ខា ភិ បាល មន្ទីរ ពលកម្ម-យុទ្ធ ជនពិ ការនិង សង្គម កិច្ច មន្ទីរវប្ប ធម៌ កី ឡានិង ទេស ចរណ៍ មន្ទីរ អប់ រំនិង បណ្តុះ បណ្តាល គណៈ ជន ជាតិខេត្ត ស្ថានីយ៍វិទ្យុះនិង ទូ រទស្ស ន៍ត្រា វិញ គាំពារសង្គម ខេត្ត សាលា ឧត្តម វិជ្ជា ជីវៈ ត្រា វិញ សាលាឧត្តមសុខា ភិ បាល សាកលវិទ្យាល័យត្រា វិញ មា គមកាក បាទក្រហម មា គម អក្សសិល្បិ៍វិ ចិត្រសិល្បៈ  មា គមថ្នាំបុ រាណ-ម្ជុល វិទ្យា សាស្រ្ត   មា គម អ្នក កា សែត សមា គម គាំ ពារជន ពិ ការ និងជន រង គ្រោះ ដោយ ជាតិ ពុលឌី យ៉ុអ៊ូស៊ីន គណៈតំណាងស មា គម នុស្សមានវ័យ ចាស់ ទីផ្សារ រួម ខេត្តយ្វៀង ហាយ និងស្រុកកូវ ង៉ាង។

តាមដានដោយផ្ទាល់ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ បណ្តាប្រភពទុនបុព្វហេតិរបស់បណ្តា មន្ទីរ ស្ថា ប័ន  ទួល បន្ទុក ដោយផ្ទាល់។

 បំ ពេញ ភា  កិច្ច ជា ប្រធាន គណៈចង្អុល ការអនុវត្ត សាលក្រម រដ្ឋប្បវេណី ខេត្ត ប្រ ធានគណៈកម្ម ការបញ្ជាការមូលនិធិសុ ខុ មាល ភាព សង្គមខេត្ត ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សា អប់រំការពារជាតិ និងសន្តិសុខខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហ ការ ផ្សព្វ ផ្សាយសាយភាយអប់ រំច្បាប់ខេត្ត។

បំ ពេញបណ្តា ភា  កិច្ចផ្សេង  ទៀតទៅ តាម ការប្រគល់ ភារ កិច្ច ប្រ គល់សិទ្ធិ របស់ប្រ ធាន គណៈកម្មាធិការប្រ ជាជន ខេត្ត៕

 
anh tin bai
 

. អនុប្រ ធានគណៈកម្មាធិការប្រ ជាជន ខេត្ត ង្វៀងគ្វិញ ធៀង

- ភេទ៖ ប្រុស

- កើត ឆ្នាំ  ឆ្នាំ ១៩៧០

- ទី កន្លែង កំ ណើត៖ ឃុំ ឌិញធ្វី ស្រុកម៉កៃណាម ខេត្តបេន ត្រែ។

- កម្រិតវិជ្ជា ជំ នាញ៖ បរិញ្ញាបត្រភាសាបរទេស (ភាសាអង់គ្លេស) បរិញ្ញាបត្រ គ្រប់ គ្រង ពាណិជ្ជកម្ម អនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យា។

ជំនួយប្រ ធាន គណៈកម្មា ធិ ការប្រ ជាជន ខេត្តតាម ដាន និងចង្អុល ការលើ វិ ស័យ ការងារ៖

ផ្លាស់ប្តូរ ថ្មី និង ពង្រីក អា ជី វកម្ម ជំរុញ ការ វិ និ យោគ ពាណិជ្ជ កម្ម ទេស ចរណ៍ ការ ងារកែទម្រង់ រដ្ឋបាល និងលើក កម្ពស់ សមត្ថ ភាពប្រ ណាំងប្រជែងថ្នាក់ ខេត្ត រដ្ឋ អំ ណាចអេ ឡិចត្រូនិក ផែន ការនិង វិ និ យោគ វិទ្យា សាស្រ្តនិងបច្ចេក វិទ្យា គ្រោង ផែ  ការ ផែន ការប្រើ ប្រាស់ ដីធ្លី ធន ធាន រ៉ែ និងការ ពារបរិស្ថាន កំណត់ តម្លៃ ដីធ្លីជាក់ស្តែង សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាព និងសហករណ៍ ទំនាក់ទំនង សេដ្ឋ កិច្ច បរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ជាមួយខេត្ត ក្រុងជិតខាង កិច្ច ការបរទេស។ 

- កសាង និងពង្រីក បណ្តា តំ បន់ ឧស្សាហកម្ម ម្តុំ ឧស្សា ហកម្ម និង តំ បន់សេដ្ឋកិច្ចឌិញ អាង។

- បណ្តាកម្មវិធីគោលដៅស្ថិតក្នុងវិ ស័យទទួល បន្ទុក។

- តាមដាន ដាស់ តឿន ត្រួត ពិនិត្យបណ្តា សំ ណង់ គម្រោងកា ស្ថិតក្នុងវិ ស័យដែលបានប្រ គល់ ភារៈទទួល បន្ទុកដោយបាន ស្ថា ប័នមានសមត្ថកិច្ចផ្តល់សច្ចាប័នផ្សព្វផ្សាយ អនុវត្ត។

- ដោះស្រាយការបន្តឹងតវ៉ា ថ្កោល ទោសស្ថិតក្នុង វិ ស័យទទួលបន្ទុក

- រក្សា ខ្ជាប់ភាពទំ នាក់ ទំ នងជា មួយសម្ព័ន្ធ ពល កម្ម ខេត្ត  មា គមសហពន្ធ័នន៍ នារី ខេត្ត។

ជំនួយគណៈកម្មាធិការ ប្រ ជាជន ខេត្តតាម ដាននិង ចង្អុល ការ៖ មន្ទីរផែន ការនិង វិ និ យោគ មន្ទីរវិទ្យា សាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា មន្ទីរ ធនធាន និង បរិ ស្ថាន នាយកដ្ឋាន ព័ន្ធដារ ខេត្ត គណៈ គ្រប់ គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ច មន្ទីរព័ត៌មាន និង ទូ    នា គម ន៍ សម្ព័ន្ធសហ ករណ៍ ខេត្ត សហ ព័ន្ធន៍បណ្តាអង្គ ការមិត្ត ភាព   ព័ន្ធន៍ បណ្តា  មា គមវិ ទ្យា សាស្រ្តនិង បច្ចេ កទេស  មា គម អា ជី វកម្មនិងក្រុម ហ៊ុន ភាគ ហ៊ុនសំណង់ទីក្រុងត្រា វិញ ស្រុកយ្វៀង ហាយ និងស្រុកថ្កូវ។

តាមដានដោយផ្ទាល់នូវ ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ បណ្តាប្រ ភព ទុន អាជីវកម្ម របស់ បណ្តា មន្ទីរ ស្ថា ប័នដែល ទួល បន្ទុក ដោយផ្ទាល់

ទទួល បន្ទុក ផ្ទាល់ធ្វើ ជាប្រ ធានក្រុម ប្រឹក្សា ភិ បាល ប្រ ធានបណ្តា ផ្នែកស្ថិតក្នុងវិ ស័យ គ្រប់ គ្រង។

បំ ពេញបណ្តា ភា  កិច្ចផ្សេង  ទៀតទៅ តាម ការប្រគល់ ភារៈ ប្រ គល់សិទ្ធិ របស់ប្រ ធាន គណៈកម្មាធិការប្រ ជាជន ខេត្ត៕


ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1292789